Voorschotten

Inhoud

De behandeling van de aanvraag voor een sociale uitkering zoals een werkloosheidsvergoeding, ziekte-uitkering, inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming of pensioen, kan veel tijd in beslag nemen. Je ontvangt dus niet meteen het bedrag van de uitkering. Zorg en welzijn kan je daarom een voorschot geven. Ook als de uitbetaling van bijvoorbeeld een huursubsidie of kinderbijslag lang in onderzoek is, kan zorg en welzijn een voorschot geven.

Voorwaarden

 • Je bent behoeftig.
  Of je al dan niet behoeftig bent, stelt zorg en welzijn vast. Dat gebeurt door een sociaal onderzoek naar je financiële, sociale en medische situatie.
 • Bij voorschotten op sociale uitkeringen moet je voldoen aan de voorwaarden verbonden aan het leefloon.
 • Bij voorschotten op een huursubsidie, kinderbijslag … moet je recht hebben op het bedrag waarvoor je voorschotten vraagt. Er kan dus geen voorschot gegeven worden op toekomstige rechten.

Procedure

Je doet een aanvraag bij zorg en welzijn. Je vertelt over je situatie (identiteit, inkomsten, personen met wie je samenwoont …). Daarna komt er een maatschappelijk assistent op huisbezoek om je aanvraag verder te onderzoeken.

Zorg en welzijn heeft 30 dagen om je aanvraag te onderzoeken. Na het onderzoek beslist het bijzonder comité voor de sociale dienst of het voorschot al dan niet wordt toegekend.

De grootte van het voorschot is maximaal het bedrag van het leefloon van de categorie (alleenstaande, samenwonende of persoon met gezinslast) waartoe je behoort of het bedrag van de vergoeding waarop je aanspraak kan maken.

Het bedrag van de terugvordering is beperkt tot:

 • het bedrag van de verleende voorschotten
 • en tot de beschikbare achterstallen

In eerste instantie zal zorg en welzijn het bedrag van de voorschotten terugvragen aan de uitbetalende instelling. Heeft de uitbetalende instelling de sociale uitkering al aan jou betaald, dan moet jij het bedrag van het voorschot terugbetalen aan zorg en welzijn.

Wat meebrengen

 • je identiteitskaart
 • je bankrekeningnummer

EN de volgende documenten:

 • documenten met betrekking tot de uitkering waarvoor je een voorschot vraagt
 • contactgegevens vakbond/uitbetalingsinstelling
 • bewijs inkomsten (stortingsbewijs/loonfiche)
 • rekeninguittreksels laatste 3 maanden zichtrekening(en)
 • rekeninguittreksel huidig saldo spaarrekening(en)
 • bewijs inkomsten samenwonende ascendenten/descendenten
 • bewijs spaargelden samenwonende ascendenten/descendenten
 • bewijs kinderbijslag (stortingsbewijs/uitbetalingsinstelling/…)
 • bewijs andere inkomsten (onderhoudsgeld of alimentatie/vakantiegeld/belastingen/…)
 • contactgegevens ziekenfonds

Contact

Adres
Sociaal huis Schildesteenweg 16 , 2520 Ranst
Tel.
Ondernemingsnummer
0212.210.462
Naar top