Burgerparticipatie

Het gemeentebestuur probeert een zo open mogelijk beleid te voeren. Informatie en inspraak spelen hierbij een zeer belangrijk rol. Dit gebeurt door de inwoners in te lichten via de diverse gemeentelijke informatiekanalen.

Maar er is ook het inspraakbeleid waarmee het gemeentebestuur zijn inwoners de mogelijkheid geeft hun stem te laten meeklinken in de gemeentelijke besluitvorming.

De Gemeente Ranst wil inzetten op inspraak en participatie van bij de start van het besluitvormingsproces. Hierdoor willen we betere keuzes maken en een grotere betrokkenheid bereiken bij jullie, onze inwoners. Samen met jullie willen we nadenken over de richting die Ranst moet uitgaan, op weg naar 2030. Jouw inbreng is hierbij een belangrijke leidraad. We laten ons bijstaan door een professioneel bureau om een kwaliteitsvolle bevraging te organiseren.

Hoe zit het nu met de vroegere adviesraden?

Het Decreet Lokaal Bestuur heeft meer vrijheid gegeven aan de lokale besturen om geëngageerde inwoners via burgerparticipatie te kunnen betrekken bij de lokale beleidsvoering. Enkel de Gecoro, Jeugdraad, het Lokaal overleg kinderopvang en een Culturele Raad blijven verplicht. 

Vanaf nu gaan we werken met een nieuwe structuur van themaraden, een participatieforum en een bewonerspanel.

De themaraden zijn de kern van het geheel, zij vervangen de vroegere adviesraden.
Elke themaraad is vrij een interne vorm van organisatie af te spreken, zolang die garant staat voor een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van de bevolking.  Zo kunnen meer mensen deelnemen en zelfs een tijdelijk engagement is nu mogelijk.

Participatieforum

De onderlinge communicatie tussen de raden en de interactie met het bestuur wordt beter georganiseerd via het participatieforum. Dit forum, samengesteld uit leidinggevende ambtenaren en de bevoegde schepenen, zal de coördinatie van de themaraden op zich nemen.

Via de burgerbevraging hebben bewoners zich opgegeven om geraadpleegd te worden rond de door hen opgegeven thema’s. Bij nieuwe oproepen kunnen ook andere bewoners zich opgeven om deel uit te maken van het bewonerspanel.

We zullen de werking van de themaraden, het participatieforum en bewonerspanel continu evalueren.

Op deze website en in Ranst Info kan je de info over alle themaraden terugvinden.
Ook de verslagen en geplande vergaderdata worden gepubliceerd, zodat iedere burger een volgende bijeenkomst zal kunnen bijwonen.

Welke themaraden wil het gemeentebestuur oprichten?

 • Themaraad Erkenning verenigingen:
  In deze themaraad zullen alle aanvragen voor erkenning van Ranstse verenigingen (over alle sectoren heen) bekeken en geadviseerd worden. Deze raad zal een viertal keer samenkomen in 2020. Daarna zal enkel nog via mail een advies gevraagd worden.
 • Themaraad Infrastructuursubsidies vrije tijd:
  In deze themaraad zullen de subsidieaanvragen voor werken aan gebouwen of terreinen van Ranstse verenigingen besproken en geadviseerd worden. Jaarlijks zal deze raad een 5-tal keer samenkomen.
 • Themaraad senioren:
  In deze themaraad zullen allerhande thema’s die senioren aanbelangen besproken worden. Deze raad zorgt ook voor de voorbereiding en organisatie van het jaarlijkse seniorenfeest. Zij doen ook een voorstel voor de verdeling van de gemeentelijke subsidies aan de seniorenverenigingen.
 • Themaraad ontwikkelingssamenwerking alias GROS (gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking):
  Deze themaraad adviseert het bestuur over ontwikkelingssamenwerking. In deze raad zullen subsidieaanvragen van projecten of organisaties besproken worden. Deze raad zorgt voor het informeren en sensibiliseren van de bevolking en organiseert hiervoor activiteiten.

We zoeken ook geïnteresseerden voor de:

 • Themaraad Klimaat
 • Themaraad Kampioenenviering, themaraad sport op school, themaraad sportpromotie, themaraad sportinfrastructuur
 • Themaraad winterwandeling, themaraad fietsdrieluik, themaraad fotozoektocht
 • Themaraad open monumentendag

Wil je deelnemen aan één van de themaraden? Stuur dan jouw contactgegevens en de raad of raden waarin je graag wil meedenken naar participatie@ranst.be.

Wil je zelf een themaraad oprichten? Dat kan: mail een duidelijke omschrijving van je themaraad naar participatie@ranst.be.

 

Deel deze pagina