Burgerparticipatie

Het gemeentebestuur probeert een zo open mogelijk beleid te voeren. Informatie en inspraak spelen hierbij een zeer belangrijk rol! Dit gebeurt door de inwoners in te lichten via de diverse gemeentelijke informatiekanalen.

Maar er is ook het inspraakbeleid waarmee het gemeentebestuur zijn inwoners de mogelijkheid geeft hun stem te laten meeklinken in de gemeentelijke besluitvorming.  Het bestuur van de gemeente en het OCMW van Ranst wil in de periode 2019-2024 inzetten op inspraak en participatie van bij de start van het besluitvormingsproces. Door deze aanpak willen we betere keuzes maken en een groter draagvlak creëren bij jullie, onze inwoners. Samen met de inwoners van Ranst willen we nadenken over de richting die Ranst moet uitgaan, op weg naar 2030. De inbreng van de bevolking is voor het bestuur een belangrijke leidraad. Het bestuur laat zich hiervoor bijstaan door een professioneel bureau, om een kwaliteitsvolle bevraging te organiseren.

Bij de bevraging worden de krachtlijnen van het bestuur afgetoetst en gaan we na hoe ze door jullie worden onthaald. Wat is jullie indruk van deze krachtlijnen? Welke suggesties of ideeën hebben jullie om ze te realiseren? Wat ervaren jullie als sterke punten en welke zijn de eventuele aandachtspunten?

Hoe zit het nu met de vroegere adviesraden?

Het Decreet Lokaal Bestuur heeft meer vrijheid gegeven aan de lokale besturen om geëngageerde burgers te kunnen betrekken bij de lokale beleidsvoering via burgerparticipatie. Enkel de Gecoro, Jeugdraad, het Lokaal overleg kinderopvang en een Culturele Raad blijven verplicht als adviesraad. 

In onze gemeente zijn ook een aantal andere raden actief, die het contact tussen de burger en het gemeentebestuur bevorderen. 

 

Deel deze pagina