Stamboomonderzoek

Niet-openbare akten van jezelf of als 1 van de begunstigden opvragen via ons thuisloket

Niet-openbare akten van derden opvragen

Openbare akten opzoeken via het online gemeentearchief

Inhoud

Akten van de burgerlijke stand zijn die documenten (met wettelijke bewijskracht) waarin op authentieke wijze de staat en de bekwaamheid van de burger worden vastgesteld. Als je vaststelt dat er bij het opstellen van de akte een vergissing is gebeurd, dan dien je een verbetering in bij de rechtbank van eerste aanleg.

Uittreksels bevatten enkel de gevraagde en essentiële elementen van een akte, terwijl afschriften de volledige tekst van de akte weergeven. Uittreksels en afschriften van akten van geboorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden kan je verkrijgen op de dienst Burgerzaken van de gemeente waar de akte werd opgesteld. 

Als het uittreksel of afschrift bestemd is voor het buitenland, moet dit ondertekend worden door de burgemeester en kan het niet onmiddellijk worden afgeleverd.

Voorwaarden

Als je recentere niet-openbare akten wil raadplegen, dan breng je een schriftelijke toestemming mee van

 • alle personen op wie de akte betrekking heeft;
 • of indien onmogelijk
  • langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner,
  • of bij gebreke hiervan zijn wettelijke vertegenwoordiger,
  • of bij gebreke hiervan ten minste één van diens afstammelingen in de eerste graad (minderjarige -> wettelijk vertegenwoordiger)

Als je de persoon die moet toestemmen niet kent, stuurt de ambtenaar van de burgerlijke stand een bericht van jou naar de persoon die moet toestemmen (als die een gekend adres in België heeft). De bestemmeling kan vervolgens al dan niet ingaan op jou verzoek.

Procedure

 1. Maak online een afspraak;
 2. Vermeld over welke akte(n) het gaat, zodat we
  • kunnen nakijken of de akte openbaar is
  • de boeken kunnen klaarleggen
 3. Registreer je bij aankomst met vermelding van welke boeken je raadpleegt. Als je 'schade' vaststelt bij de opzoeking meld je dit ook meteen om latere discussies te vermijden. De laatste raadpleger van het boek wordt verantwoordelijk gesteld voor de schade als er niets gemeld werd;
 4. Volg het opgestelde reglement.

Meer info

Het Belgische Rijksarchief heeft de voorbije jaren veel geïnvesteerd in het online brengen van meer dan 20 miljoen pagina’s genealogische bronnen, zoals de parochieregisters en de registers van de Burgerlijke Stand. Verengingen zoals Familiekunde Vlaanderen kunnen je ook helpen bij je zoektocht.

Voor wie

 • Iedereen
 • overlijdensakten ouder dan 50 jaar
 • huwelijksakten ouder dan 75 jaar
 • geboorteakten ouder dan 100 jaar
 = openbare akten 
 • De persoon in de akte
 • Zijn echtgeno(o)t(e)
 • Wettelijk samenwonende
 • Wettelijk vertegenwoordiger
 • Bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn
 • Erfgenamen en hun notaris en advocaat
 • uittreksel of afschrift minder dan 50/75/100 jaar oud
 = niet-openbare akten
 • Enkel de persoon op wie de akte betrekking heeft
 • Wettelijk vertegenwoordiger
 • Erfgenamen en hun notaris of advocaat
 • akten die gewijzigd werden i.f.v. een  geslachtswijziging    

 = niet-openbare akten

Contact

Adres
Administratief centrum Gustaaf Peetersstraat 7 , 2520 Ranst
Tel.
Naar top