Speelstraten

Spelen jouw kinderen graag buiten? En hebben ze heel wat vriendjes in de buurt om mee te spelen? Dan is een speelstraat een ideale oplossing om je kinderen veilig buiten te laten spelen.
Wil je dat je kinderen naar hartenlust in open lucht kunnen rollebollen en ravotten dichtbij huis? Dien dan een aanvraag in om van jouw straat een speelstraat te maken.

Een speelstraat is een tijdelijk autoluwe straat. De gehele straat – of een deel ervan – wordt tijdens bepaalde dagen en uren afgesloten met een nadarafsluiting. Enkel voetgangers en mensen uit de straat hebben dan toegang tot de straat.
Belangrijk: Dien de volledige aanvraag (aanvraagformulier + enquête + engagementsverklaring) ten laatste 2 maand voor de datum dat je een speelstraat wil inrichten in bij de jeugddienst.

Hoe kun je een speelstraat organiseren tijdens de coronamaatregelen?

De speelstraat zelf kan NIET worden georganiseerd zolang de maatregelen van kracht zijn. De aanvraag kan WEL alvast worden ingediend. 

Wat doe je dan met de bewonersenquête? 

Je kunt de aanvraagprocedure starten zoals gewoonlijk. 
 
De enquête bij de bewoners van de buurt (met handtekeningen die hun akkoord bevestigen) moet volgens het reglement (https://www.ranst.be/product/428/speelstraten) pas 30 dagen na de toestemming van het college worden ingediend bij de gemeente. 
 
Het is belangrijk om de coronamaatregelen te volgen van de overheid. Dus begin pas met het verzamelen van handtekeningen zodra dit kan volgens de regels om elkaar weer te mogen ontmoeten
Je kunt dus gewoon de aanvraag indienen  2 maanden op voorhand en nadien als het weer mag, pas de handtekeningen doorsturen.
De toestemming van het college zal ook afhangen van de coronamaatregelen met betrekking tot de zomer.
We hopen natuurlijk allemaal dat vanaf 1 juli het gewone leven al weer hervat is en dat kinderen weer kunnen buiten spelen met hun vriendjes!

Voorwaarden

 • De straat heeft een snelheidsbeperking van 50 km/uur.
 • In de straat overheerst de woonfunctie.
 • Er is geen doorgaand verkeer of openbaar vervoer.
 • In de straat is er geen politie, grote handelszaken, openbare parking, brandweer of ziekenhuis gevestigd.
 • De meerderheid van de bewoners gaat akkoord met de inrichting van een speelstraat.
 • Let op! Hulpdiensten moeten altijd ter plaatse kunnen komen!
 • Ouders blijven steeds verantwoordelijk voor hun kinderen!

Hoe aanvragen

TIP! Begin tijdig aan het project en wacht niet tot het allerlaatste moment om je aanvraag in te dienen (deadline: 2 maand voor de start van de speelstraat). Langsgaan bij alle buurtbewoners met de bewonersenquête vraagt meer tijd dan je zou denken!
Alle brieven, enquêtes en andere documenten die je nodig hebt om een speelstraat aan te vragen, kan je hierboven downloaden


Een speelstraat aanvragen, doe je best stap voor stap:

Stap 1
Zoek speelstraatmeters of -peters die dit initiatief mee willen ondersteunen en laat ze vervolgens de engagementsverklaring ondertekenen.

Stap 2
De speelstraatmeters en -peters verspreiden vervolgens de bewonersbrief aan alle inwoners van hun buurt. Na twee à drie dagen gaan de meters en peters langs bij de buurtbewoners. Ze geven hen meer info over het spelparadijs (datum, uren) en vragen hen om twee handtekeningen te zetten: één om aan te tonen dat de bewoners geïnformeerd zijn en één als de bewoners akkoord gaan met de speelstraat.

Stap 3
Als de meerderheid van de buurtbewoners akkoord gaat dan kan je het aanvraagformulier invullen. Als je alle documenten hebt ingevuld, dan kan je het hele dossier binnenbrengen bij de jeugddienst, Antwerpsesteenweg 43 in Broechem.


Het hele dossier omvat :
1) Een volledig ingevuld aanvraagformulier waarop volgende gegevens ingevuld moeten worden:
• gebiedsafbakening : ganse straat of van huisnummer tot huisnummer
• exacte data of periode
• tijdens welke uren
• hoeveel huizen zijn er binnen de speelstraatzone gelegen
• zijn er handelsactiviteiten of –zaken, verzorgende instellingen of verenigingslokalen in de buurt
2) verplichte bijlagen bij het aanvraagformulier:
• Een door de peters en meters ondertekende engagementsverklaring waarin hun taken en praktische tips voor het organiseren van een speelstraat staan omschreven.
• Een ingevulde enquête die aantoont dat:
- alle bewoners geïnformeerd zijn (handtekening).
- de meerderheid (50 % van de postadressen +1) van de bewoners toestemming geeft om de speelstraat in te richten.

Stap 4
Er volgt een verkeerstechnisch onderzoek door de politie en de technische dienst van de gemeente. Zij formuleren dan een advies aan het schepencollege.

Stap 5
Daarna wordt je aanvraag behandeld door het college van burgemeester en schepenen. Zij oordelen of je aanvraag al dan niet wordt goedgekeurd, al dan niet met bijkomende voorwaarden.
• Goedgekeurd? Dan krijgt de speelstraatmeter/ -peter, die het dossier indiende, een brief. Vervolgens wordt de technische dienst verwittigd (die onder andere de nadarhekken brengt), wordt er een politiereglement opgesteld en kan je eventueel aankloppen bij de jeugddienst om sport- en spelmateriaal te lenen.
• Niet goedgekeurd? Dan krijgt de speelstraatmeter/ -peter, die het dossier indiende, een brief met een motivatie (vb. vlotte verkeerscirculatie in de buurt komt in het gedrang, werken in de omgeving gepland, …) waarom je aanvraag werd geweigerd.

Stap 6
De speelstraatmeters/-peters verspreiden de tweede bewonersbrief in de buurt met de mededeling dat de speelstraat werd goedgekeurd.

Speelstraatmeter/-peter zijn, betekent NIET dat je:
Verantwoordelijk bent voor de spelende kinderen. De verantwoordelijkheid blijft bij de ouders. Communiceer dit dan ook duidelijk naar de ouders toe.

Meer info

WAT HOUDT SPEELSTRAATMETER/-PETER ZIJN IN?

Speelstraatmeter/-peter zijn, houdt in dat je :

 • een aanspreekpunt bent voor de gemeente (o.a. de technische dienst), de politie, andere buurtbewoners, …
 • andere buurtbewoners informeert en rondgaat met een bewonersenquête
 • bij de buurtbewoners navraagt of zij die dag reeds grote werken aan het huis, een verhuis, feestelijkheden, … gepland hebben en ze dit eventueel willen/ kunnen uitstellen.
 • Indien dit niet mogelijk is, bekijk je hoe dit op een veilige manier geregeld kan worden. Vraag eventueel om de eigen wagen in een naburige straat of op een naburig plein te parkeren.
 • luistert naar argumenten van bewoners die niet achter het initiatief staan. Misschien kan je dankzij enkele maatregelen of afspraken die buren toch warm maken voor dit initiatief. Het sociale draagvlak is immers best zo groot mogelijk voor een dergelijk initiatief.
 • vb. geen ballen als de buur zijn serre tegen de straatkant staat of een beperkte speelzone
 • andere buurtbewoners informeert als de speelstraat werd goedgekeurd
 • verantwoordelijk bent voor het plaatsen en weghalen van de nadarhekken op het juiste uur
 • toezicht houdt op de straat en erop toeziet dat de nadarhekken doorheen de dag blijven staan
 • een afsprakennota ondertekent waarin de taken en enkele tips voor de speelstraatmeters/-peters in staat
 • een team vormt met andere meters/-peters die de organisatie van de speelstraat mee organiseren.
 • Speelstraatmeter/-peter zijn, houdt niet in dat je:
  - verantwoordelijk bent voor de spelende kinderen. De verantwoordelijkheid blijft bij de ouders. Communiceer dit dan ook duidelijk naar de ouders toe.
 • Een engamentsverklaring voor speelpleinmeters en -peters die deel uitmaakt van het aanvraagformulier speelstraat, kan je hierboven terugvinden.


Tips en afspraken voor speelstraatmeters of -peters

 • Informeer ook de kinderen uit de omgeving door bijvoorbeeld affiches op ramen te kleven. Er kunnen geen kinderen (of volwassenen) geweigerd worden in een speelstraat. Een speelstraat blijft immers een deel van de openbare weg.
 • Open de speelstraat officieel en op feestelijke wijze. Een hapje en een drankje kunnen het geheel aangenamer maken. Verwittig dan zeker ook de media.
 • Je kan er tijdens de uren van de speelstraat, een buurtbabbel of -feest aan koppelen.
 • Het doel van een speelstraat is om kinderen vrij en veilig op straat te laten spelen. Als je wil, kan je natuurlijk ook speelimpulsen geven. Op de jeugddienst zijn er bepaalde sport- en spelmaterialen aanwezig in een speelstraatkoffer (loopklossen, badmintonraketten, frisbees en nog heel wat verrassende spullen!).
 • Vraag tijdig sport- en spelmateriaal aan als je hiervan gebruik wilt maken. Voor verbruiksmateriaal – materiaal dat opgebruikt kan worden (vb. stoepkrijt) – moet je zelf zorgen.
 • Je kan ook een eigen pingpongtafel buiten zetten, of je handen uit de mouwen steken voor een pannenkoekenbak, een grime-stand, waterspelen, een verkeersparcours, …
 • Let wel op als je speeltuigen op de weg plaatst. De hulpdiensten moeten nog altijd ter plaatse kunnen komen en de buren moeten met de wagen tot aan hun garage kunnen rijden. Let ook op dat de regelgeving rond veiligheid (link) van speeltoestellen gerespecteerd wordt.
 • Soms is het nodig om vooraf afspraken te maken rond welke spelen toegelaten zijn en welke niet. Dit om de nodige overlast te vermijden.
 • vb. harde balspelen (kapotte ruiten)
 • luide muziek (geluidsoverlast)
 • enkel krijten op straat of stoep, niet op muren…
 • Bij regenweer raden we je aan om geen hekken te plaatsen. Je straat afsluiten als er geen kinderen (kunnen) spelen omwille van de regen kan door straatbewoners slecht worden onthaald.
 • Maak achteraf een evaluatie op. Vraag de bewoners nadien hoe ze de speelstraat ervaren hebben en of ze een herhaling in de toekomst wenselijk vinden.
 • Deel deze spelregels dan ook mee aan de kinderen.
 • Spreek vooraf af wanneer welke speelstraatmeter of peter toezicht houdt en nadars plaatst (maak een werkschema met contactgegevens). Zoals reeds gezegd blijft elke ouder verantwoordelijk voor zijn eigen kind. Een speelstraat is dus geen kinderopvang.
 • Maak de kinderen erop attent dat buiten de speelstraattijd, de straat terug omgetoverd wordt tot een openbare weg waar de verkeersregels van toepassing zijn. Het is daarom ook goed om de speelstraattijd officieel te beëindigen.

Aandachtspunten bij het plaatsen van de hekken:
• De hekken moeten zichtbaar zijn vanuit de aanpalende straten. Plaats ze op die manier dat autobestuurders tijdig kunnen stoppen als ze de straat inrijden.
• Wanneer je de straat afsluit met twee hekken, moet je het bord ‘rijden verboden’ (C3) op het rechtse hek duidelijk zichtbaar hangen. Sluit je de straat af met drie hekken, dan plaats je het op het middelste hek. De hekken worden zo gezet dat de straat over de hele breedte afgesloten is, maar fietsers nog door kunnen.
• Aan het einde van de speelstraatdag zet je de hekken altijd terug aan de kant.
• Het plaatsen en weghalen van de hekken kan je samen met de kinderen doen. Zo weten zij precies waar en wanneer de speelstraat begint en eindigt.
• Ook in eenrichtingsstraten moet je aan beide kanten van de straat verkeershekken plaatsen. Enkel bij de inrijrichting zet je dan een bord ‘rijden verboden’ C3 + onderbord ‘speelstraat van … uur tot ... uur’. Aan de andere kant mogen motorvoertuigen de straat hoe dan ook niet inrijden: hier komt dan ook geen extra verkeersbord.
• De hekken mogen nooit op een andere plek worden gezet dan het politiereglement aangeeft. Enkel een politieverordening kan de plaats wijzigen.

Openingsuren & contact

Jeugddienst

adres
Antwerpsesteenweg 432520 Ranst (Broechem)
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 225 34 14 - Mobiel: 0497 56 05 00
e-mail
jeugddienst@ranst.be

Openingsuren

Vandaag gesloten
Morgen gesloten

Wij raden aan om ondanks de aangegeven openingsuren telefonisch of per mail een afspraak te maken. De personen op deze dienst zijn niet altijd op kantoor.

Door de coronamaatregelen vragen wij je om je bezoek aan het gemeentehuis, het ocmw en andere gemeentediensten zoveel mogelijk uit te stellen.
Voor dringende zaken en als het echt niet anders kan, maak je een afspraak met de betrokken dienst(en).

speelstraten

Deel deze pagina