Gecoro

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) is een adviesraad voor ruimtelijke ordening in onze gemeente. Ze creëert een draagvlak voor het gemeentelijk beleid inzake ruimtelijke ordening en stimuleert het maatschappelijk debat over dit beleid. 

  • Haar belangrijkste taak is advies geven aan de gemeenteraad en het schepencollege over zaken die te maken hebben met het gemeentelijk en intergemeentelijk beleid inzake ruimtelijke ordening (bijv. over aanvragen tot verkavelingen en stedenbouwkundige vergunningen met een grote ruimtelijke impact, over ontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen...).
  • Daarnaast houdt de raad zich bezig met de planning, zoals het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, de ruimtelijke uitvoeringsplannen, de stedenbouwkundige verordeningen... Na het sluiten van het openbaar onderzoek, bundelen en coördineren zij alle adviezen, bezwaren en opmerkingen en brengen ze een gemotiveerd inhoudelijk advies uit.

De raad bestaat deels uit deskundigen inzake ruimtelijke ordening (of materies daarmee rechtstreeks verwant) en deels uit vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen in Ranst. De gemeenteraad benoemt de leden, de plaatsvervangers en de vaste secretaris. Uit de effectieve leden wordt een voorzitter gekozen. Een mandaat van een GECORO-lid duurt zes jaar en loopt gelijk met een legislatuur van de gemeenteraad. De GECORO vergadert minstens tweemaal per jaar.

De gemeenteraad van Ranst heeft op 18 maart 2019 beslist dat het ledenaantal van de GECORO wordt vastgelegd op 9 personen: 5 deskundigen en 4 leden van de maatschappelijke geledingen, waarbij minstens 1/3 van de leden van het andere geslacht moeten zijn.

Van elke vergadering van de GECORO wordt door de secretaris een verslag opgesteld dat, na goedkeuring op de volgende vergadering, door de voorzitter en de secretaris wordt ondertekend.

 
 
 
 
Naar top