Gecoro

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) is een adviesraad voor ruimtelijke ordening op niveau van de gemeente. De GECORO is in elke gemeente samengesteld op basis van verschillende maatschappelijke geledingen.

De belangrijkste taak van de GECORO is het adviseren van de gemeenteraad en het schepencollege over aangelegenheden die te maken hebben met het gemeentelijk en intergemeentelijk beleid inzake ruimtelijke ordening. 

De voornaamste opdrachten hebben te maken met de planning zoals, bijvoorbeeld het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, de ruimtelijke uitvoeringsplannen, de stedenbouwkundige verordeningen, ... Na het sluiten van het openbaar onderzoek, bundelen en coördineren zij alle adviezen, bezwaren en opmerkingen en brengen ze een gemotiveerd advies uit. Daarbij moeten afwegingen gemaakt worden in verband met uiteenlopende aspecten van ruimtelijke ordening. Vanuit de GECORO worden inhoudelijke adviezen verwacht.

Zij kunnen ook advies verlenen over aanvragen tot verkavelingen, aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen met een grote ruimtelijke impact, ontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen, enz.

Daarnaast heeft de raad het recht om op eigen initiatief over alle beleidsdossiers, waarvan zij vindt dat er belangen inzake ruimtelijke ordening in het geding zijn, advies uit te brengen aan de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen. 

De GECORO is een belangrijke factor in het creëren van een draagvlak voor het gemeentelijk beleid inzake ruimtelijke ordening en in het stimuleren van het maatschappelijk debat met betrekking tot dit beleid. 

Het aantal leden van de GECORO is afhankelijk van het inwonersaantal van de gemeente. De gemeenteraad benoemt de de leden, de plaatsvervangers en de vaste secretaris. Uit de effectieve leden wordt een voorzitter gekozen. Een mandaat van een GECORO-lid duurt zes jaar en loopt gelijk met een legislatuur van de gemeenteraad. De GECORO vergadert in het gemeentehuis minstens tweemaal per jaar.

De gemeenteraad van Ranst heeft op 18 maart 2019 beslist dat het ledenaantal van de GECORO wordt vastgelegd op 9 personen: 5 deskundigen en 4 leden van de maatschappelijke geledingen, waarbij minstens 1/3 van de leden van het andere geslacht moeten zijn.

Van elke vergadering van de GECORO wordt door de secretaris een verslag opgesteld dat, na goedkeuring op de volgende vergadering, door de voorzitter en de secretaris wordt ondertekend.

 
 
 
 

Openingsuren & contact

adres
Van den Nestlaan 1102520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 83
e-mail
omgeving@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur en 14 tot 19 uur

Door de coronamaatregelen vragen wij je om je bezoek aan het gemeentehuis, het ocmw en andere gemeentediensten zoveel mogelijk uit te stellen.
Voor dringende zaken en als het echt niet anders kan, maak je een afspraak met de betrokken dienst(en).

Deel deze pagina