Leefloon

Inhoud

Je hebt recht op een leefloon als je inkomen onvoldoende is en als je niet in staat bent die toestand te veranderen. Als je inkomen lager is dan het leefloon, kan je vragen om het verschil bij te passen zodat je inkomen op dezelfde hoogte komt als het leefloon.

Het bedrag waarop je recht hebt, wordt bepaald op basis van je familiale toestand. Er zijn drie categorieën.

 • Categorie 1: Samenwonende
  Wanneer je met iemand samenwoont met wie je de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, word je beschouwd als samenwonende. Dat moet niet noodzakelijk met je partner zijn.
 • Categorie 2: Alleenstaande
  Wanneer je alleen woont, word je beschouwd als een alleenstaande.
 • Categorie 3: Samenwonende met gezinslast
  Wanneer je minstens één minderjarig, ongehuwd kind ten laste hebt, word je beschouwd als samenwonende met gezinslast. Als je in dit geval samenwoont met een partner, geldt dit bedrag voor jullie beiden samen.

De bedragen kan je hier bekijken.

Voorwaarden

Om recht te hebben op het leefloon moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Je werkelijke verblijfplaats is in België.
 • Je hebt de Belgische nationaliteit, of je bent een
  • burger van de Europese Unie of familielid van een burger van de Europese Unie, met een verblijfsrecht van meer dan drie maanden
  • vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister
  • staatloze
  • erkende vluchteling
  • persoon met statuut van subsidiaire bescherming.
 • Je bent meerderjarig (= 18 jaar of ouder) of je bent door huwelijk meerderjarig verklaard, je hebt kind(eren) ten laste of je bent in verwachting.
 • Je beschikt niet over voldoende inkomsten, je kan er geen aanspraak op maken en je bent niet in staat ze te verwerven door persoonlijke inspanningen of andere middelen.
 • Je bent bereid om te werken, tenzij dat niet kan om redenen van gezondheid of billijkheid.
 • Je hebt eerst je recht op andere mogelijke sociale uitkeringen gebruikt.
  Voorbeelden: je recht op werkloosheidsuitkering, pensioen, studietoelage ... Je moet het leefloon beschouwen als een laatste toevlucht.

Procedure

 • Doe je aanvraag voor steun bij zorg en welzijn. Hiervoor moet je alle nodige informatie geven: identiteit, het bedrag van je inkomsten en van die van de mensen waarmee je samenwoont, samenstelling van het gezin, bezittingen ...
 • Maatschappelijk assistenten voeren een sociaal en financieel onderzoek en gaan na of je aan de voorwaarden voldoet.
 • Binnen de 30 dagen krijg je een antwoord op je vraag.

Bewijsstukken

 • je identiteitskaart
 • je bankrekeningnummer
 • bewijs recht/geen recht op een sociale uitkering (werkloosheid, ziekte …)
 • contactgegevens vakbond/uitbetalingsinstelling
 • contactgegevens ziekenfonds
 • inschrijvingsbewijs VDAB
 • laatste loonfiche(s)
 • arbeidscontract(en)
 • studiegegevens (soort studie/inschrijvingsbewijs/…)
 • bewijs inkomsten (stortingsbewijs/loonfiche)
 • rekeninguittreksels laatste 3 maanden zichtrekening(en)
 • rekeninguittreksel huidig saldo spaarrekening(en)
 • bewijs inkomsten samenwonende partner en/of ascendenten/descendenten
 • bewijs spaargelden samenwonende partner en/of ascendenten/descendenten
 • bewijs kinderbijslag (stortingsbewijs/uitbetalingsinstelling/…)
 • bewijs andere inkomsten (onderhoudsgeld of alimentatie/vakantiegeld/belastingen/…)
 • in geval van eigendom: bewijs van het kadastraal inkomen
 • in geval van huur: huurcontract

Contact

Adres
Sociaal huis Schildesteenweg 16 , 2520 Ranst
Tel.
Ondernemingsnummer
0212.210.462
Vandaag
Open van 9 tot 12 uur
Op afspraak van 13 tot 16 uur
Naar top