Gemeentelijke belastingen - bezwaarschrift

Indien je niet akkoord gaat met de berekening van de belasting op je aanslagbiljet, kan je hiertegen bezwaar indienen.

Het bezwaar moet schriftelijk ingediend worden en gericht zijn aan het college van burgemeester en schepenen, Gustaaf Peeterssstraat 7 te 2520 Ranst.

Voorwaarden

  • Het bezwaar moet gemotiveerd zijn
  • Het moet worden ingediend binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
  • Wil je gehoord worden? Dan moet je dit uitdrukkelijk vermelden in het bewaarschrift!

 

Afhandeling

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt met een aangetekende brief verstuurd.

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen

De termijn voor het indienen van een beroep bedraagt drie maanden na de kennisgeving van de beslissing. Wanneer het beroep niet binnen die termijn is ingediend, is de beslissing van het college van burgemeester en schepenen onherroepelijk.

Deel deze pagina