Collectieve schuldenregeling

Heb je een hoge schuldenlast? Dan kan een procedure collectieve schuldenregeling je misschien verder helpen. Een collectieve schuldenregeling is een procedure bij de arbeidsrechtbank waarbij een regeling wordt afgesproken om je schulden af te betalen. Het gaat om schulden in het kader van het consumentenkrediet, maar ook andere schulden zoals financiële boetes, belastingschulden, huurschulden ... komen in aanmerking.
Door de regeling kan je je schulden afbetalen en heb je nog voldoende middelen om een menswaardig bestaan te leiden.

Het gaat om een gerechtelijke procedure die wordt ingeleid door middel van een verzoekschrift bij de arbeidsrechtbank. Zodra de rechter het verzoek toelaatbaar verklaart, zullen interesten en uitvoeringsmaatregelen zoals beslag en loonsoverdracht opgeschort worden.
De rechter duidt een schuldbemiddelaar aan. Dat kan het OCMW zijn, maar ook een advocaat. De schuldbemiddelaar moet een minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling uitwerken.

Het beheer van je inkomsten en je goederen staat onder toezicht van de schuldbemiddelaar. De schuldbemiddelaar moet er ook op toezien dat alle maatregelen opgenomen in de aanzuiveringsregeling worden uitgevoerd. Je inkomen komt dus op de rekening van de schuldbemiddelaar. Je ontvangt alleen leefgeld.
Je moet de schuldbemiddelaar op de hoogte houden van alles wat invloed heeft op je financiële situatie (een verhuis, nieuwe tewerkstelling ...). Wil je meer leefgeld, dan moet je dat vragen aan de schuldbemiddelaar en uitleggen waarvoor je dat extra geld nodig hebt. 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een collectieve schuldenregeling moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Je verblijft in Ranst.
 • Je bent een natuurlijk persoon (je bent dus geen vennootschap of vereniging).
 • Je hebt je verblijfplaats in België.
 • Je bent sinds ten minste zes maanden geen handelaar meer of je bent ten minste zes maanden failliet.
 • Je hebt meer schulden dan je met je inkomen kan betalen.
 • Je hebt de schulden niet opzettelijk gemaakt.
 • Je bent bereid om volledige medewerking en volstrekte openheid na te streven.
 • Je hebt binnen de vijf jaar voor het verzoek geen herroeping gehad van een andere procedure collectieve schuldenregeling omdat je je niet hield aan de afspraken.

Zodra de rechter een schuldbemiddelaar heeft aangesteld, mag je geen nieuwe schulden maken. Je mag dus geen nieuwe leningen afsluiten tijdens de collectieve schuldenregeling.
De schuldbemiddelaar kan je bijvoorbeeld ook verplichten om werk te zoeken, een goedkopere woning te huren ... als je daardoor je schulden sneller kan afbetalen. 

Als je de afspraken van de collectieve schuldenregeling niet volgt, kan de rechter de collectieve schuldenregeling stopzetten.

Kostprijs

Een collectieve schuldenregeling is niet gratis. Je moet de schuldbemiddelaar betalen.

Afhandeling

Met een vraag over de collectieve schuldenregeling kan je dagelijks bij het OCMW terecht, tijdens de openingsuren of na afspraak bij een maatschappelijk werker. Een maatschappelijk werker zal je financiële situatie bekijken en samen gaan jullie na of een collectieve schuldenregeling voor jou een oplossing kan zijn.

Hoe verlopen de verschillende stappen bij een collectieve schuldenregeling?

 1. Je moet een verzoekschrift bij de arbeidsrechtbank indienen. Het OCMW of een pro-Deoadvocaat kunnen je daarbij helpen. Het verzoekschrift geeft een overzicht van je inkomsten, uitgaven en vermoedelijke schulden, maar ook van die van de personen met wie u samenwoont.
 2. De rechter beslist of je een collectieve schuldenregeling krijgt.
 3. De rechter stelt een schuldbemiddelaar aan.
 4. De schuldbemiddelaar gaat na hoeveel schulden je hebt bij welke schuldeisers en onderhandelt met jou en de schuldeisers over de afbetaling van de schulden. In het afbetalingsplan wordt een budget voorzien om de levenskosten te dekken. Gaan jij en alle schuldeisers akkoord met het voorstel tot afbetaling, dan legt de schuldbemiddelaar die afspraken vast in een regeling. De rechter keurt dan die minnelijke aanzuiveringsregeling goed en legt ze vast in een vonnis. Als jij of de schuldeisers niet akkoord gaan met het voorstel tot afbetaling, dan moet de zaak opnieuw voor de arbeidsrechtbank komen en legt de rechter zelf een regeling op. Alle partijen moeten zich aan diegerechtelijke aanzuiveringsregeling houden.
 5. Je moet elke maand je volledige inkomen (loon, kinderbijslag, uitkering voor werkloosheid ...) op een rekening bij de schuldbemiddelaar storten. Elke maand houdt de schuldbemiddelaar een bedrag af van de rekening om de schuldeisers te betalen. De rest krijg je doorgestort. De schuldbemiddelaar kan ook alleen je leefgeld storten. De bemiddelaar betaalt dan eerst je vaste kosten zoals huur, verwarming, stroom, water ...

Wat meebrengen

 • alle bewijzen van inkomsten, uitgaven en schulden van het hele gezin:
  • inkomstenbewijzen (loonfiches, bankrekeninguittreksels ...)
  • uitgavenbewijzen (huishuur, elektriciteitskosten, verwarmingskosten, medische kosten, afbetalingen ...)
  • kredietovereenkomsten en leningscontracten
  • brieven van schuldeisers (herinneringen, aanmaningen, ingebrekestellingen, dagvaardingen, vonnissen ...)
 • een attest van gezinssamenstelling

Deel deze pagina