Voorschotten

Als je een aanvraag indient voor een sociale uitkering (bv. werkloosheidsvergoeding, ziekte-uitkering, inkomensvervangende -en/of integratietegemoetkoming, pensioen,..), kan de behandeling van deze aanvraag veel tijd in beslag nemen. Je zal dus niet meteen het bedrag van de uitkering ontvangen. Zorg en welzijn kan je daarom een voorschot geven. Ook als de uitbetaling van een huursubsidie, kinderbijslag,… gedurende lange tijd in onderzoek is, kan zorg en welzijn een voorschot geven.

Bedrag

De grootte van het voorschot is maximum het bedrag van het leefloon van de categorie (alleenstaande, samenwonende of persoon met gezinslast) waartoe je behoort of het bedrag van de vergoeding waarop je aanspraak kan maken.

Het bedrag van de terugvordering is beperkt tot:

 • het bedrag van de verleende voorschotten
 • en tot de beschikbare achterstallen

In eerste instantie zal het OCMW het bedrag van de voorschotten terugvragen aan de uitbetalende instelling. Heeft de uitbetalende instelling de sociale uitkering reeds aan jou betaald, dan zal jij het bedrag van het voorschot moeten terugbetalen aan het OCMW.

Voorwaarden

In principe krijg je een voorschot op een sociale uitkering indien je voldoet aan volgende  voorwaarden:

 • je bent behoeftig
    je hebt niet de middelen om zelfstandig:
  • een verblijfplaats te vinden
  • je te voeden
  • je te kleden
  • je persoonlijke hygiëne te verzorgen
  • toegang tot gezondheidszorg te krijgen
  • ...

Of je al dan niet behoeftig bent, zal zorg en welzijn vaststellen. Dat gebeurt door een sociaal onderzoek naar je financiële, sociale en medische situatie.

 • bij voorschotten op sociale uitkeringen, dien je te voldoen aan de voorwaarden verbonden aan het leefloon. Klik hier voor meer info.
 • bij voorschotten op een huursubsidie, kinderbijslag,… moet je recht hebben op het bedrag waarvoor je voorschotten vraagt. Er kan dus geen voorschot gegeven worden op toekomstige rechten.

Hoe aanvragen

Je doet een aanvraag bij zorg en welzijn. Je vertelt ons over jouw situatie (identiteit, inkomsten, personen met wie je samenwoont,…). Jouw aanvraag wordt genoteerd. Vervolgens zal er een maatschappelijk werker op huisbezoek komen om jouw vraag verder te onderzoeken.

Zorg en welzijn heeft 30 dagen om je aanvraag te onderzoeken. Na het onderzoek beslist het bijzonder comité voor de sociale dienst of het voorschot al dan niet wordt toegekend.

Nadat je je uitkering effectief ontvangen hebt, betaal je de voorschotten terug.

Wat meebrengen

 • je identiteitskaart
 • je bankrekeningnummer
 • Als je gehuwd bent of samenwonend, moet je partner ook meekomen.

EN de volgende documenten:

 • Documenten met betrekking tot de uitkering waarvoor je een voorschot vraagt
 • Bewijs recht / geen recht op een werkloosheidsuitkering
  • Attest vakbond
  • Beslissing RVA
  • Attest met betrekking op de te presteren dagen
 • Laatste werkloosheidsuitkering
 • Contactgegevens vakbond / uitbetalingsinstelling
 • Inschrijvingsbewijs VDAB
 • Laatste loonfiche(s)
 • Arbeidscontract(en)
 • Studiegegevens (soort studie / inschrijvingsbewijs / …)
 • Bewijs inkomsten (stortingsbewijs / loonfiche)
 • Rekeninguittreksels laatste 3 maanden zichtrekening(en)
 • Rekeninguittreksel huidig saldo spaarrekening(en)
 • Bewijs inkomsten samenwonende ascendenten / descendenten
 • Bewijs spaargelden samenwonende ascendenten / descendenten
 • Bewijs kinderbijslag (stortingsbewijs / uitbetalingsinstelling / …)
 • Bewijs andere inkomsten (onderhoudsgeld of alimentatie / vakantiegeld / belastingen / …)
 • Overzicht schulden
 • Contactgegevens ziekenfonds
 • Bewijs recht op een ziekte-uitkering / invaliditeitsuitkering
 • Laatste ziekte-uitkering / invaliditeitsuitkering
 • Attest invaliditeit
 • in geval van eigendom: bewijs van het kadastraal inkomen
 • in geval van huur: huurcontract en betalingsbewijs huishuur

Openingsuren & contact

Zorg en Welzijn

adres
Schildesteenweg 162520 Ranst (Oelegem)
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 385 38 88
e-mail
zorg.welzijn@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur

Wij raden aan om ondanks de aangegeven openingsuren telefonisch of per mail een afspraak te maken.

Deel deze pagina