Financiële steun bij schorsing van werkloosheidsuitkering

Dreig je door een schorsing bij de RVA zonder inkomen te vallen? Dan kom je mogelijk voor die periode in aanmerking voor een leefloon. Het leefloon is een financiële uitkering waarop je recht hebt als je geen of onvoldoende inkomen hebt.

Het bedrag waarop je recht hebt, wordt bepaald op basis van je familiale toestand.
Er zijn drie categorieën:

 • Samenwonende: wanneer je met iemand samenwoont met wie je de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, word je beschouwd als 'samenwonende'. Dat is niet noodzakelijk je partner.
 • Alleenstaande: wanneer je alleen woont, word je beschouwd als een 'alleenstaande'.
 • Samenwonend met gezinslast: wanneer je minstens één minderjarig kind ten laste hebt, word je beschouwd als 'met gezinslast'.

Het bedrag hangt af van de categorie waartoe je behoort.

Voorwaarden

Om aanspraak te kunnen maken op het recht op maatschappelijke integratie in de vorm van een leefloon, moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden:

 • Nationaliteit

Je kan aanspraak maken op maatschappelijke integratie in de vorm van een leefloon, als je tot één van de volgende categorieën van personen behoort:

- personen die de Belgische nationaliteit bezitten;

- personen die als vreemdeling zijn ingeschreven in het bevolkingsregister;

- personen die EU-onderdaan zijn of familielid, met een verblijfsrecht van meer dan drie maanden;

- personen die erkend zijn als vluchteling;

- personen die staatloos zijn.

 • Verblijfplaats

De werkelijke verblijfplaats moet in België zijn. Je moet in België wonen en verblijven.

 • Leeftijd

Je moet meerderjarig zijn en dus de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben. Als je minderjarig bent en tot de volgende categorieën van personen behoort, kan je eveneens aanspraak maken op maatschappelijke integratie in de vorm van een leefloon:

- personen die minderjarig zijn en ontvoogd door het huwelijk;

- personen die minderjarig zijn, ongehuwd en één of meer kinderen ten laste hebben;

- personen die minderjarig zijn en zwanger.

 • Bestaansmiddelen

Je mag niet over voldoende bestaansmiddelen beschikken, noch in staat zijn om die zelf te verwerven. Het OCMW zal vragen om bepaalde documenten voor te leggen in verband met de inkomsten.

 • Werkbereidheid

De wet eist een ernstige inspanning om werk te vinden. Werkbereidheid kan je aantonen door je  in te schrijven als werkzoekende, je in te schrijven bij verschillende interimkantoren, positief te reageren op werkaanbiedingen van de VDAB …

Daarvan kan worden afgeweken omwille van gezondheidsredenen of bijzondere redenen. Gezondheidsredenen kunnen zijn: ernstige rugproblemen, zwangerschap, ziekte … Bijzondere redenen kunnen zijn: studeren, helemaal alleen voor jonge kinderen moeten zorgen …

 • Uitputting van de sociale rechten

Je moet alles gedaan hebben om andere sociale uitkeringen (werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering …) te bekomen. Het OCMW komt slechts tussen als je geen enkele andere mogelijke bron van inkomsten meer hebt.

Hoe aanvragen

Je vraagt de steun bij schorsing van werkloosheidsuitkering aan bij zorg en welzijn. Je vertelt ons over jouw situatie (identiteit, inkomsten, personen met wie je samenwoont,…). Jouw aanvraag wordt genoteerd. Vervolgens zal er een maatschappelijk werker op huisbezoek komen om jouw vraag verder te onderzoeken.

Zorg en welzijn heeft 30 dagen om je aanvraag te onderzoeken. Na het onderzoek beslist het bijzonder comité voor de sociale dienst of de financiële steun al dan niet wordt toegekend.

Regelgeving

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Wat meebrengen

 • je identiteitskaart
 • je bankrekeningnummer
 • Als je gehuwd bent of samenwonend, moet je partner ook meekomen.

EN de volgende documenten:

 • Bewijs recht / geen recht op een werkloosheidsuitkering
  • Attest vakbond
  • Beslissing RVA
  • Attest met betrekking op de te presteren dagen
 • Laatste werkloosheidsuitkering
 • Contactgegevens vakbond / uitbetalingsinstelling
 • Inschrijvingsbewijs VDAB
 • Laatste loonfiche(s)
 • Arbeidscontract(en)
 • Studiegegevens (soort studie / inschrijvingsbewijs / …)
 • Bewijs inkomsten (stortingsbewijs / loonfiche)
 • Rekeninguittreksels laatste 3 maanden zichtrekening(en)
 • Rekeninguittreksel huidig saldo spaarrekening(en)
 • Bewijs inkomsten samenwonende ascendenten / descendenten
 • Bewijs spaargelden samenwonende ascendenten / descendenten
 • Bewijs kinderbijslag (stortingsbewijs / uitbetalingsinstelling / …)
 • Bewijs andere inkomsten (onderhoudsgeld of alimentatie / vakantiegeld / belastingen / …)
 • Overzicht schulden
 • Contactgegevens ziekenfonds
 • Bewijs recht op een ziekte-uitkering / invaliditeitsuitkering
 • Laatste ziekte-uitkering / invaliditeitsuitkering
 • Attest invaliditeit
 • in geval van eigendom: bewijs van het kadastraal inkomen
 • in geval van huur: huurcontract en betalingsbewijs huishuur

Openingsuren & contact

Zorg en Welzijn

adres
Schildesteenweg 162520 Ranst (Oelegem)
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 385 38 88
e-mail
zorg.welzijn@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen gesloten

Vrije permanentie (zonder afspraak) tijdens de openingsuren.

Op afspraak:
maandag en donderdag van 13 tot 16 uur.

Deel deze pagina