Akten van de burgerlijke stand

Akten van de burgerlijke stand zijn die documenten (met wettelijke bewijskracht) waarin op authentieke wijze de staat en de bekwaamheid van de burger worden vastgesteld.

Uittreksels bevatten enkel de gevraagde en essentiële elementen van een akte, terwijl afschriften de volledige tekst van de akte weergeven.
Uittreksels en afschriften van akten van geboorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden kan je verkrijgen op de dienst Burgerlijke Stand van je gemeente

Indien je vaststelt dat er bij het opstellen van de akte een vergissing zou gebeurd zijn, dan dien je een verbetering in bij de rechtbank van eerste aanleg.

Iedereen kan uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand krijgen, als zij geen afstamming vermelden.
Alleen de betrokkene zelf, de echtgeno(o)t(e), ouders, grootouders of afstammelingen in de rechte lijn kunnen uittreksels met afstamming of afschriften van de akten krijgen.
Ook advocaten en notarissen, die handelen in opdracht van een cliënt, kunnen deze akten bekomen. 


De wet van 21 december 2018  heeft de regels inzake de openbaarheid van de registers van de burgerlijke stand gewijzigd. Voor de uitvoering hiervan is het echter nog wachten op het Koninklijk Besluit. Momenteel hebben wij nog geen zicht op de publicatiedatum van dergelijk Koninklijk Besluit. Tot die datum kunnen er geen raadplegingen gebeuren in de registers en/of afschriften of uittreksels afgeleverd worden.

De wet van 21 december 2018 (B.S. van 31 december 2018) 

In artikel 4 van de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, worden de volgende wijzigingen aangebracht:  4° het ontworpen artikel 29 van hetzelfde Wetboek wordt gewijzigd als volgt:   a) paragraaf 1, eerste lid, wordt vervangen als volgt: "Eenieder heeft recht op een uittreksel of afschrift van:  

- akten van overlijden van meer dan vijftig jaar oud;   

- akten van huwelijk van meer dan vijfenzeventig jaar oud;   

- anderen akten van meer dan honderd jaar oud.";

 

-  Omzendbrief 19 maart 2019

3.7.10. Genealogische opzoekingen

Artikel 79 BW stelt dat de Koning zal bepalen op welke wijze akten raadpleegbaar zijn voor genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden.

 

Burgerlijk Wetboek

Art.79. De Koning bepaalt, na het advies te hebben ingewonnen van de Gegevensbeschermingsautoriteit, op welke wijze akten raadpleegbaar zijn voor genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden.

 

Deel deze pagina