Erkenning en subsidiëring van socio-culturele verenigingen

Elke Ranstse vereniging die het ontplooien van sociaal-culturele activiteiten als hoofddoel heeft, komt in aanmerking voor een erkenning als socio-culturele vereniging.

Elke erkende socio-culturele vereniging kan gebruik maken van volgende diensten/ voordelen:
1. Gemeentelijke uitleendienst audiovisueel materiaal (via de cultuurdienst)
2. Uitleendienst gemeentelijke materialen (via het secretariaat)
3. Provinciale uitleendienst Malle
4. Huur van de zalen van GC Den Boomgaard aan de tarieven voor categorie A
5. Vermelding van zijn activiteiten in de UiTkalender van het gemeentelijk informatieblad 'Ranst Info'.

Daarnaast kan elke erkende socio-culturele vereniging, met uitzondering van de wijkverenigingen, een subsidieaanvraag indienen.

Voorwaarden

  • Een vereniging moet minstens uit 3 bestuursleden bestaan (samenwonenden, bloed- en aanverwanten niet meegerekend)
  • Een vereniging bestaat uit minstens 10 leden en minstens 50% van de leden moet in Ranst wonen;
  • De zetel van de vereniging moet in Ranst gevestigd zijn
  • De vereniging mag geen winstgevend doel hebben
  • De vereniging is minimaal reeds 1 jaar actief op sociaal-cultureel vlak
  • De vereniging organiseert op regelmatige basis activiteiten
  • De vereniging mag niet erkend zijn door een andere gemeentelijke adviesraad
  • De vereniging moet een open karakter hebben.

Indien aan 1 van deze 8 voorwaarden niet wordt voldaan, dan kan de Raad voor Kunst en Cultuur in een gemotiveerd advies afwijken van de criteria. Na het advies van de Raad voor Kunst en Cultuur beslist het college van burgemeester en schepenen over het al dan niet erkennen van een vereniging.

Hoe aanvragen

Aanvraag van een erkenning
De vereniging dient een aanvraag tot erkenning in bij de Raad voor Kunst en Cultuur, via de gemeentelijke cultuurdienst (Antwerpsesteenweg 43, e-mail: cultuurdienst@ranst.be)

Indien nodig kan de Raad voor Kunst en Cultuur/de cultuurdienst bijkomende informatie opvragen.

Aanvraag van een subsidie
Moeten uiterlijk op 1 mei toekomen op het bovenvermelde adres. Wij aanvaarden geen laattijdige aanvragen.
De cultuurdienst kan steeds bijkomende informatie opvragen.

Basissubsidie en aanvullende subsidie
Elke erkende vereniging die recht heeft op een subsidie en hiervoor een dossier indient, krijgt een basissubsidie, eventueel aangevuld met een extra subsidie die berekend wordt op basis van de activiteiten die de vereniging kan aantonen.  

Openingsuren & contact

Cultuurdienst

adres
Antwerpsesteenweg 432520 Ranst (Broechem)
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 225 34 19
e-mail
cultuurdienst@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur en 14 tot 16.30 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur

 

Deel deze pagina