Equivalent leefloon

Financiële maatschappelijke hulp of equivalent leefloon is een financiële steun die het OCMW toekent aan personen die geen recht hebben op een leefloon, maar die zich wel in een vergelijkbare noodsituatie bevinden.

Je hebt recht op een equivalent leefloon als je inkomen onvoldoende is. Als je inkomen lager is dan het equivalent leefloon, kan je vragen om het verschil bij te passen zodat je inkomen op dezelfde hoogte komt als het equivalent leefloon.

Het bedrag waarop je recht hebt, wordt bepaald op basis van je familiale toestand.
Er zijn drie categorieën:

 • Samenwonende: wanneer je met iemand samenwoont met wie je de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, word je beschouwd als 'samenwonende'. Dat is niet noodzakelijk je partner.
 • Alleenstaande: wanneer je alleen woont, word je beschouwd als een 'alleenstaande'.
 • Samenwonend met gezinslast: wanneer je minstens één minderjarig kind ten laste hebt, word je beschouwd als 'met gezinslast'.

Het bedrag hangt af van de categorie waartoe je behoort.

In bepaalde dossiers wordt een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) opgemaakt. Een GPMI is een contract tussen jou en het OCMW. Al naargelang jouw behoeften worden er wederzijdse afspraken gemaakt over je inschakeling in het beroepsleven of je integratie in de maatschappij. Om dit alles in kaart te kunnen brengen, vragen we om een vragenlijst (sociale balans) in te vullen. Je maatschappelijk assistent(e) zal je hierover meer informatie bezorgen.

Voorwaarden

Om aanspraak te kunnen maken op een equivalent leefloon, moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden.

 • Nationaliteit

Je kan aanspraak maken op een equivalent leefloon, als je tot één van de volgende categorieën van personen behoort:

- personen die het statuut ‘subsidiaire bescherming’ hebben. Deze bescherming wordt toegekend aan vluchtelingen die niet onder de strikte voorwaarden van artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag vallen, maar toch bescherming van een andere staat nodig hebben omdat er een reëel risico is voor ernstige schade in geval van terugkeer naar het land van herkomst (wet van 10 oktober 1980);

- personen die een regularisatieaanvraag op basis van medische redenen indienden (art. 9 ter) en van wie die aanvraag ontvankelijk werd verklaard (wet 15 december 1980);

- personen die geregulariseerd zijn op basis van humanitaire of medische redenen (wet 15 december 1980);

- personen met een verblijf op basis van gezinshereniging, EU-burgerschap, studies, hoge opleiding …;

- personen zonder inkomsten of sociale rechten, maar wel met recht op een permanent verblijf op het grondgebied;

- personen in het bezit van een geldig verblijfsdocument;

- personen die door een spreidingsplan werden toegewezen aan het OCMW van Ranst.

 • Verblijfplaats

De werkelijke verblijfplaats moet in België zijn. Je moet in België wonen en verblijven. De aanvrager moet zijn gebruikelijke en effectieve verblijfplaats hebben op Belgisch grondgebied en beschikken over een verblijfsvergunning (wet 2 april 1965).

 • Leeftijd

Je moet meerderjarig zijn en dus de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben. Als je minderjarig bent en tot de volgende categorieën van personen behoort, kan je ook aanspraak maken op maatschappelijke integratie in de vorm van een leefloon:

- personen die minderjarig zijn en ontvoogd door het huwelijk;

- personen die minderjarig zijn, ongehuwd en één of meer kinderen ten laste hebben;

- personen die minderjarig zijn en zwanger.

 • Bestaansmiddelen

Je mag niet over voldoende bestaansmiddelen beschikken, noch in staat zijn om die zelf te verwerven. Het OCMW zal vragen om bepaalde documenten voor te leggen in verband met de inkomsten.

 • Werkbereidheid

De wet eist een ernstige inspanning om werk te vinden. Werkbereidheid kan men aantonen door zich in te schrijven als werkzoekende, zich in te schrijven bij verschillende interimkantoren, positief te reageren op werkaanbiedingen van de VDAB …

Daarvan kan worden afgeweken omwille van gezondheidsredenen of bijzondere redenen. Gezondheidsredenen kunnen zijn: ernstige rugproblemen, zwangerschap, ziekte … Bijzondere redenen kunnen zijn: studeren, helemaal alleen voor jonge kinderen moeten zorgen …

 • Uitputting van de sociale rechten

Je moet alles gedaan hebben om andere sociale uitkeringen (werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering …) te bekomen. Het OCMW komt slechts tussen als je geen enkele andere mogelijke bron van inkomsten meer hebt.

Hoe aanvragen

Je vraagt het equivalent leefloon aan bij zorg en welzijn. Je vertelt ons over jouw situatie (identiteit, inkomsten, personen met wie je samenwoont …). Jouw aanvraag wordt genoteerd. Vervolgens zal er een maatschappelijk werker op huisbezoek komen om jouw vraag verder te onderzoeken.

Zorg en welzijn heeft 30 dagen om je aanvraag te onderzoeken. Na het onderzoek beslist het bijzonder comité voor de sociale dienst of het equivalent leefloon al dan niet wordt toegekend.

Regelgeving

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Wat meebrengen

 • je identiteitskaart
 • je bankrekeningnummer
 • Als je gehuwd bent of samenwonend, moet je partner ook meekomen.

EN de volgende documenten:

 • bewijs recht / geen recht op een werkloosheidsuitkering
  • attest vakbond
  • beslissing RVA
  • attest met betrekking op de te presteren dagen
 • laatste werkloosheidsuitkering
 • contactgegevens vakbond / uitbetalingsinstelling
 • inschrijvingsbewijs VDAB
 • laatste loonfiche(s)
 • arbeidscontract(en)
 • studiegegevens (soort studie / inschrijvingsbewijs / …)
 • bewijs inkomsten (stortingsbewijs / loonfiche)
 • rekeninguittreksels laatste 3 maanden zichtrekening(en)
 • rekeninguittreksel huidig saldo spaarrekening(en)
 • bewijs inkomsten samenwonende ascendenten / descendenten
 • bewijs spaargelden samenwonende ascendenten / descendenten
 • bewijs kinderbijslag (stortingsbewijs / uitbetalingsinstelling / …)
 • bewijs andere inkomsten (onderhoudsgeld of alimentatie / vakantiegeld / belastingen / …)
 • overzicht schulden
 • contactgegevens ziekenfonds
 • bewijs recht op een ziekte-uitkering / invaliditeitsuitkering
 • laatste ziekte-uitkering / invaliditeitsuitkering
 • attest invaliditeit
 • in geval van eigendom: bewijs van het kadastraal inkomen
 • in geval van huur: huurcontract en betalingsbewijs huishuur

Openingsuren & contact

Zorg en Welzijn

adres
Schildesteenweg 162520 Ranst (Oelegem)
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 385 38 88
e-mail
zorg.welzijn@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur

Wij raden aan om ondanks de aangegeven openingsuren telefonisch of per mail een afspraak te maken.

Deel deze pagina