Equivalent leefloon

Financiële maatschappelijke hulp of equivalent leefloon is een financiële steun die het OCMW toekent aan personen die geen recht hebben op een leefloon, maar die zich wel in een vergelijkbare noodsituatie bevinden.

Je hebt recht op een equivalent leefloon als je inkomen onvoldoende is. Als je inkomen lager is dan het equivalent leefloon, kan je vragen om het verschil bij te passen zodat je inkomen op dezelfde hoogte komt als het equivalent leefloon.

Het bedrag waarop je recht hebt, wordt bepaald op basis van je familiale toestand.
Er zijn drie categorieën:

 • Samenwonende: wanneer je met iemand samenwoont met wie je de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, word je beschouwd als 'samenwonende'.  Dat moet niet noodzakelijk met je partner zijn.
 • Alleenstaande: wanneer je alleen woont, word je beschouwd als een 'alleenstaande'.
 • Samenwonend met gezinslast: wanneer je minstens één minderjarig kind ten laste hebt, word je beschouwd als 'met gezinslast'.

Het bedrag hangt af van de categorie waartoe je behoort.

 

Voorwaarden

Om aanspraak te kunnen maken op een equivalent leefloon, moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden:

 • Nationaliteit

Je kan aanspraak maken op een equivalent leefloon, als je tot één van de volgende categorieën van personen behoort:

-Personen die het statuut ‘subsidiaire bescherming’ hebben. Deze bescherming wordt toegekend aan vluchtelingen die niet onder de strikte voorwaarden van artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag vallen, maar toch bescherming van een andere staat nodig hebben omdat er een reëel risico is voor ernstige schade in geval van terugkeer naar het land van herkomst (wet van 10 oktober 1980)

-Personen die een regularisatieaanvraag op basis van medische redenen indienden (art. 9 ter) en waarvan deze ontvankelijk werd verklaard (wet 15 december 1980)

-Personen die geregulariseerd zijn op basis van humanitaire of medische redenen (wet 15 december 1980)

-Personen met een verblijf op basis van gezinshereniging, EU-burgerschap, studies, hoge opleiding,…

-Personen zonder inkomsten of sociale rechten, maar wel met recht op een permanent verblijf op het grondgebied

-Personen in het bezit van een geldig verblijfsdocument

-Personen die door een spreidingsplan werden toegewezen aan het OCMW van Ranst

 • Verblijfplaats

De werkelijke verblijfplaats moet in België zijn. Je moet in België wonen en verblijven. De aanvrager moet zijn gebruikelijke en effectieve verblijfplaats hebben op Belgisch grondgebied en beschikken over een verblijfsvergunning (wet 2 april 1965).

 • Leeftijd

Je moet meerderjarig zijn en dus de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben. Indien je minderjarig bent en tot volgende categorieën van personen behoort, kan je eveneens aanspraak maken op maatschappelijke integratie onder de vorm van een leefloon:

-Personen die minderjarig zijn en ontvoogd door het huwelijk

-Personen die minderjarig zijn, ongehuwd en één of meerdere kinderen ten laste hebben

-Personen die minderjarig zijn en zwanger

 • Bestaansmiddelen

Je mag niet over voldoende bestaansmiddelen beschikken, noch in staat zijn om deze zelf te verwerven. Het OCMW zal vragen om bepaalde documenten voor te leggen in verband met de inkomsten.

 • Werkbereidheid

De wet eist een ernstige inspanning om werk te vinden. Werkbereidheid kan men aantonen door zich in te schrijven als werkzoekende, zich in te schrijven bij verschillende interimkantoren, positief te reageren op werkaanbiedingen van VDAB,…

Hiervan kan worden afgeweken omwille van gezondheidsredenen of bijzondere redenen. Gezondheidsredenen kunnen zijn: ernstige rugproblemen, zwangerschap, ziekte,… Bijzondere redenen kunnen zijn: studeren, helemaal alleen voor jonge kinderen moeten zorgen,…

 • Uitputting van de sociale rechten

Je moet alles gedaan hebben om andere sociale uitkeringen (werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering,…) te bekomen. Het OCMW komt slechts tussen als je geen enkele andere mogelijke bron van inkomsten meer hebt.

Hoe aanvragen

Je vraagt het equivalent leefloon aan bij de sociale dienst van het OCMW. Hiervoor moet je alle nodige informatie geven: identiteit, het bedrag van je inkomsten en van die van de mensen waarmee je samenwoont, samenstelling van het gezin, bezittingen ...

De sociale dienst heeft 30 dagen om je aanvraag te onderzoeken. Na het onderzoek beslist de raad voor maatschappelijk welzijn of het bijzonder comité voor de sociale dienst of je het equivalent leefloon al dan niet krijgt toegekend.

 

Regelgeving

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

Wat meebrengen

 • je identiteitskaart
 • als je gehuwd bent of samenwonend, moet je partner ook meekomen

EN volgende documenten:

 • in geval van kinderbijslag: een strookje/bankrekeninguittreksel
 • in geval van werkloosheidsuitkering: attest van de vakbond/hulpkas met vermelding van het dagbedrag
 • in geval van onderhoudsgeld: kopie vonnis en stortingsbewijs alimentatie voor aanvrager kinderen
 • in geval van spaargelden: spaarboekje
 • in geval van eigendom: bewijs van het kadastraal inkomen
 • indien werkloos: inschrijving bij de VDAB als werkzoekende
 • indien geschorst van de werkloosheidsuitkering: de beslissing van de RVA
 • huurcontract en betalingsbewijs huishuur
 • ziekenfondsboekje: klevertje mutualiteit
 • bankrekeninguittreksels van de laatste 3 maanden 

Openingsuren & contact

Zorg en Welzijn

adres
Schildesteenweg 162520 Ranst (Oelegem)
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 385 38 88
e-mail
zorg.welzijn@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur

Je kan steeds langskomen of telefonisch contact opnemen tijdens de openingsuren.

Deel deze pagina