Leefloon

Je hebt recht op een leefloon als je inkomen onvoldoende is. Als je inkomen lager is dan het leefloon, kan je vragen om het verschil bij te passen, zodat je inkomen op dezelfde hoogte komt als het leefloon.

Het bedrag waarop je recht hebt, wordt bepaald op basis van je familiale toestand.
Er zijn drie categorieën:

 • Samenwonende: wanneer je met iemand samenwoont met wie je de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, word je beschouwd als 'samenwonende'. Dat moet niet noodzakelijk met je partner zijn.
 • Alleenstaande: wanneer je alleen woont, word je beschouwd als een 'alleenstaande'.
 • Samenwonend met gezinslast: wanneer je minstens één minderjarig kind ten laste hebt, word je beschouwd als 'met gezinslast'.

Het bedrag hangt af van de categorie waartoe je behoort.

Voorwaarden

Om aanspraak te kunnen maken op het recht op maatschappelijk integratie in de vorm van een leefloon, moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden:

 • Nationaliteit

Je kan aanspraak maken op maatschappelijke integratie in de vorm van een leefloon, als je tot één van de volgende categorieën van personen behoort:

- personen die de Belgische nationaliteit bezitten;

- personen die als vreemdeling zijn ingeschreven in het bevolkingsregister;

- personen die EU-onderdaan zijn of familielid, met een verblijfsrecht van meer dan drie maanden;

- personen die erkend zijn als vluchteling;

- personen die staatloos zijn.

 • Verblijfplaats

De werkelijke verblijfplaats moet in België zijn. Je moet in België wonen en verblijven.

 • Leeftijd

Je moet meerderjarig zijn en dus de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben. Als je minderjarig bent en tot de volgende categorieën van personen behoort, kan je eveneens aanspraak maken op maatschappelijke integratie in de vorm van een leefloon:

- personen die minderjarig zijn en ontvoogd door het huwelijk;

- personen die minderjarig zijn, ongehuwd en één of meer kinderen ten laste hebben;

- personen die minderjarig zijn en zwanger.

 • Bestaansmiddelen

Je mag niet over voldoende bestaansmiddelen beschikken, noch in staat zijn om die zelf te verwerven. Het OCMW zal vragen om bepaalde documenten voor te leggen in verband met de inkomsten.

 • Werkbereidheid

De wet eist een ernstige inspanning om werk te vinden. Werkbereidheid kan je aantonen door je in te schrijven als werkzoekende, je in te schrijven bij verschillende interimkantoren, positief te reageren op werkaanbiedingen van de VDAB …

Hiervan kan worden afgeweken omwille van gezondheidsredenen of bijzondere redenen. Gezondheidsredenen kunnen zijn: ernstige rugproblemen, zwangerschap, ziekte … Bijzondere redenen kunnen zijn: studeren, helemaal alleen voor jonge kinderen moeten zorgen …

 • Uitputting van de sociale rechten

Je moet alles gedaan hebben om andere sociale uitkeringen (werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering …) te bekomen. Het OCMW komt slechts tussen als je geen enkele andere mogelijke bron van inkomsten meer hebt.

Hoe aanvragen

Je vraagt het leefloon aan bij de sociale dienst van het OCMW. Hiervoor moet je alle nodige informatie geven: identiteit, het bedrag van je inkomsten en van die van de mensen met wie je samenwoont, samenstelling van het gezin, bezittingen ...

De sociale dienst heeft 30 dagen om je aanvraag te onderzoeken. Na het onderzoek beslist de raad voor maatschappelijk welzijn of het bijzonder comité voor de sociale dienst of het leefloon al dan niet wordt toegekend.

Regelgeving

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

Wat meebrengen

 • je identiteitskaart
 • Als je gehuwd bent of samenwonend, moet je partner ook meekomen.

EN de volgende documenten:

 • in geval van kinderbijslag: een strookje/bankrekeninguittreksel
 • in geval van werkloosheidsuitkering: attest van de vakbond/hulpkas met vermelding van het dagbedrag
 • in geval van onderhoudsgeld: kopie van het vonnis en het stortingsbewijs alimentatie voor aanvrager kinderen
 • in geval van spaargelden: spaarboekje
 • in geval van eigendom: bewijs van het kadastraal inkomen
 • indien werkloos: inschrijving bij de VDAB als werkzoekende
 • indien geschorst van de werkloosheidsuitkering: de beslissing van de RVA
 • huurcontract en betalingsbewijs huishuur
 • ziekenfondsboekje: klevertje van het ziekenfonds
 • bankrekeninguittreksels van de laatste drie maanden 

Openingsuren & contact

Zorg en Welzijn

adres
Schildesteenweg 162520 Ranst (Oelegem)
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 385 38 88
e-mail
zorg.welzijn@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur

Door de coronamaatregelen vragen wij je om je bezoek aan het gemeentehuis, het ocmw en andere gemeentediensten zoveel mogelijk uit te stellen.
Voor dringende zaken en als het echt niet anders kan, maak je een afspraak met de betrokken dienst(en).

Deel deze pagina