Openbaarheid van bestuur

Actieve openbaarheid

De gemeente en het OCMW is verplicht haar inwoners en klanten zo goed mogelijk te informeren. Dat gebeurt op een actieve manier via de pers, publicaties, het internet, enz.

Zo kan je op de website van de gemeente ranst de besluitenlijst raadplegen van alle bestuursorganen van de gemeente en het OCMW zoals de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, het college van burgemeester en schepenen, de burgemeester en de politie.

Via deze link kan je de verslagen van deze organen opzoeken en terugvinden.

Via deze link kan je alle reglementen en wettelijk verplichte documenten integraal terugvinden.

Via deze link kan je bestuursdocumenten inzien of een kopie hiervan ontvangen van brandweer zone Rand.

Passieve openbaarheid

Om de openheid en de transparantie van de werking van de gemeente en het OCMW te bevorderen, voorziet de wetgever de mogelijkheid voor iedereen die dit wenst om bestuursdocumenten te raadplegen. Dit noemen we de passieve openbaarheid.

Je kan een aanvraag doen voor inzage, voor een kopie of voor toelichting van een document. De aanvraag moet schriftelijk gebeuren.

Dit kan door een brief te sturen naar het college van burgemeester en schepenen of vast bureau (voor OCMW-materies): G. Peetersstraat 7, 2520 Ranst.

Een aanvraag kan ook per mail: gemeente@ranst.be.

In de aanvraag vermeld je:

  • naam en adres (en gebeurlijk de naam en adres van de persoon voor wie je de aanvraag doet)
  • over welke documenten het gaat (of minstens de aangelegenheid waarop deze documenten betrekking hebben)
  • de vorm waarin je het bestuursdocument wenst: op papier of digitaal

Tegen een weigering van inzage, kopie of uitleg of het niet nemen van een beslissing over je verzoek binnen de wettelijke termijn, kan je beroep aantekenen bij de Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie, Afdeling openbaarheid van bestuur, Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, Boudewijnlaan 30 bus 20 in 1000 Brussel (tel.: 02 553 57 03, fax: 02 553 57 02, e-mail openbaarheid@vlaanderen.be). Dat is een commissie van ambtenaren, die haar taak in volledige onafhankelijkheid en neutraliteit uitoefent.

Deel deze pagina