naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Oproep kandidaten voor Gecoro

22 maart ’19 (vr)
Heb je interesse om je de volgende 6 jaren te engageren als GECORO-raadslid? Voor meer info wat de GECORO doet en welk engagement je dan aangaat lees even verder.

OPROEP KANDIDATEN VOOR GECORO

 

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening of kortweg GECORO beoogt het behoud, de verbetering en de uitwerking van een goede ruimtelijke ordening binnen de gemeente.

De GECORO is een officiële adviesraad met als voornaamste taken:

  • advies te verlenen over het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, het ruimtelijk beleidsplan, ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) en stedenbouwkundige verordeningen;
  • advies te verlenen over alle ruimtelijke vraagstukken die door de gemeenteraad voor advies aan de commissie worden voorgelegd;
  • op eigen initiatief binnen haar materiële en territoriale bevoegdheid te adviseren, opmerkingen te maken en voorstellen te doen, over bijvoorbeeld jaarprogramma’s of het vergunningenbeleid.

De adviezen van de GECORO hebben steeds tot doel de kwaliteit van de ruimtelijke ordening binnen de gemeente te verbeteren en te waarborgen met het oog op een duurzaam beleid.

Het aantal effectieve leden (met plaatsvervanger) van de GECORO is afhankelijk van het inwonersaantal van de gemeente en bedraagt voor Ranst 9, zoals vastgelegd door de gemeenteraad op 18 maart 2019.

De commissie wordt samengesteld uit twee groepen. Men heeft enerzijds de vertegenwoordigers van 4 maatschappelijke geledingen:

  • 1 lid van een milieu- en natuurvereniging;
  • 1 lid van een vereniging van landbouwers en/of tuinbouwers;
  • 1 lid van een vereniging van werkgevers of zelfstandigen met uitsluiting van verenigingen van handelaars, landbouwers en/of tuinbouwers;
  • 1 lid van een vereniging van handelaars.

en anderzijds 5 deskundigen inzake ruimtelijke ordening.

De groep van de deskundigen kan bestaan uit personen met professionele ervaring (bijvoorbeeld architecten, landmeters, stedenbouwkundigen, ontwikkelaars) of mensen die door kennis van en ervaring met de feitelijke lokale toestand over een waardevolle terreindeskundigheid beschikken.

 

Deze Gecoro-leden moeten voeling hebben met wat in de gemeente leeft. Zij moeten inzicht hebben en minstens vertrouwd zijn met ruimtelijke ordening. In alle geval moeten zij bereid zijn zich ermee vertrouwd te maken. Zij moeten voldoende bereid zijn om ambtelijke rapporten op een korte tijd door te nemen, om zich een inhoudelijk beeld te vormen van een bepaalde ruimtelijke problematiek en om er over te vergaderen om tot een advies te komen dat in overeenstemming is met de reglementering. Zij moeten voldoende mondig zijn om zich te kunnen mengen in een discussie.

 

Politieke fracties kunnen een waarnemer afvaardigen op de GECORO, maar ze mogen er geen lid van zijn (en hebben dus geen stemrecht).

Het mandaat van de leden van de commissie duurt zes jaar en het kan worden vernieuwd. Na de installatie van een nieuwe gemeenteraad dient te worden overgegaan tot de benoeming van een nieuwe commissie.

Als lid van de GECORO kan je als deskundige of vertegenwoordiger van een maatschappelijke geleding jouw stem laten horen en laten meetellen in aangelegenheden m.b.t. de ruimtelijke ordening van de gemeente. Heb je interesse om je de volgende 6 jaren te engageren als GECORO-raadslid? Of wens je nog meer concrete informatie over de GECORO en haar werking, neem dan contact op met de dienst Omgeving, tel. 03 470 10 83 of mail naar omgeving@ranst.be .

De kandidaturen voor de Gecoro dienen uiterlijk op 31 mei 2019 ingediend te worden bij:

Gemeentebestuur Ranst, Dienst Omgeving, Gustaaf Peetersstraat 7 in 2520 Broechem (Ranst).

Nieuwsoverzicht

Openingsuren & contact

Dienst omgeving

adres
Gustaaf Peetersstraat 72520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 83 of 03 470 10 89
e-mail
omgeving@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur en 14 tot 19 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur en 14 tot 16.30 uur

Je kan ook altijd in onderling overleg met de betrokken dienst(en) een afspraak maken tijdens de kantooruren en op dinsdag eventueel ook tussen 19 en 20 uur. 

Lees meer artikels over

Deel deze pagina