Klimaatsubsidie

Aanvraag subsidie ontharding

Aanvraag subsidie hemelwaterput, infiltratie- of buffervoorziening

Aanvraag subsidie extensief groendak

Inhoud

Gemeente Ranst wil haar inwoners aanmoedigen om werken uit te voeren die een positieve invloed hebben op het klimaat. Daarom geeft ze een tegemoetkoming voor 

 • de aanleg van een extensief groendak.
 • de aanleg van een hemelwaterput, infiltratie- of buffervoorziening.
 • het ontharden van een voortuin.

De klimaatsubsidie kan aangevraagd worden door:

 • (particuliere) huiseigenaars en eigenaars van een appartementsgebouw;
 • huurders, mits akkoord van de eigenaar(s);
 • erkende Ranstse verenigingen.

De klimaatsubsidie kan aangevraagd worden voor gebouwen die volledig op het grondgebied van de gemeente Ranst staan:

 • woningen en aanhorigheden;
 • lokalen van erkende Ranstse verenigingen.

De subsidie kan enkel toegekend worden als de betreffende maatregel niet verplicht wordt door bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen.

Voorwaarden

De aanvraag moet gebeuren binnen de 6 maanden na het beëindigen van de werken.

1. Extensief groendak

 • De minimale oppervlakte van het extensief groendak bedraagt 6 m².
 • De plaatsing van het extensief groendak moet beantwoorden aan de regels van goed vakmanschap.
 • Als er werken moeten uitgevoerd worden om het dak te verstevigen, moet de aanvrager eerst een omgevingsvergunning bekomen.

2. Hemelwaterput, infiltratie- of buffervoorziening

De plaatsing van de hemelwateropvang, infiltratie- of buffervoorziening moet beantwoorden aan de regels van goed vakmanschap.

2.1 Hemelwaterput met hergebruik

 • Hemelwater moet maximaal worden afgekoppeld van het afvalwater.
 • Het volume van de hemelwaterput bedraagt minimaal 3.000 liter.
 • Het hergebruik van het in de hemelwaterput gecapteerde water is verplicht.
 • De overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur geïnfiltreerd in de bodem.

2.2 Infiltratievoorziening

 • De infiltratieoppervlakte van de infiltratievoorziening bedraagt minimaal 4 m² per 100 m² afwaterende oppervlakte.

2.3 Buffervoorziening

 • Het buffervolume van de buffervoorziening bedraagt minimaal 25 liter/m² afwaterende oppervlakte.
 • Als de afwaterende oppervlakte groter is dan 2.500 m² wordt de buffervoorziening uitgerust met een vertraagde afvoer met een maximaal ledigingsdebiet van 20 liter per seconde en per aangesloten hectare.

3. Ontharden van een voortuin

 • De opgebroken (open) verharding wordt vervangen door gazon, wintervaste planten, hagen, struiken en/of bomen. De aanplant van éénjarige beplantingen komt niet in aanmerking voor subsidie.
 • De aanvrager moet de nieuwe aanplant minimaal 10 jaar in stand houden. Afgestorven planten moeten vervangen worden.
 • Er wordt minimum 5 m² (open) verharding opgebroken.
 • Het verwijderen van anti-worteldoek, boomschors en andere niet harde materialen komt niet in aanmerking voor subsidie.

Procedure

Vul het aanvraagformulier in en bezorg het samen met de vereiste bijlagen binnen de 6 maanden na het beëindigen van de werken aan de dienst Omgeving. Je vindt de aanvraagformulieren bovenaan deze pagina.

Financiële voordelen

1. Extensief groendak

 • € 20/m² voor extensieve groendaken.
 • De subsidie kan nooit meer bedragen dan 100% van het totaalbedrag van de aanvaarde facturen. Je mag alle kosten voor de aanleg van het groendak inbrengen.

2. Hemelwaterput, infiltratie- of buffervoorziening

 • 50% van de kostprijs van de installatie, met een maximum van € 375.
 • De subsidie wordt slecht éénmaal per gebouw toegekend: ofwel voor een hemelwaterput, ofwel voor een infiltratie- of buffervoorziening.

3. Ontharden van een voortuin

 • Gazon ter vervanging van een open verharding: € 5/m².
 • Beplanting ter vervanging van open verharding: € 10/m².
 • Gazon ter vervanging van een verharding: € 10/m².
 • Beplanting ter vervanging van een verharding: € 15/m².
 • De subsidie bedraagt maximum € 500.

Meer info

Alle details over de klimaatsubsidie vind je in het subsidiereglement (vul bij het vakje 'Bevat de tekst:' het woord 'klimaat' in). Toch nog vragen? Aarzel niet contact op te nemen met Dienst Omgeving (Team Klimaat): tel. 03 470 10 83, e-mail klimaat@ranst.be.

Contact

Adres
Site Van den Nestlaan Van den Nestlaan 110 , 2520 Ranst
Tel.
Naar top