Subsidies infrastructuurwerken

Inhoud

 

De gemeente verleent een geldelijke toelage aan de erkende Ranstse verenigingen die voor minimum € 2.500:

a) bouw-, verbouwings-, renovatie- en/of verbeteringswerken aan hun lokalen laten uitvoeren;
b) sportvelden renoveren of aanleggen. 

Indien hierboven genoemde werken niet gebeuren op terreinen of aan gebouwen die eigendom zijn van de gemeente, dan dient de vereniging bij de aanvraag schriftelijke garanties voor te leggen voor langdurig gebruik.

De dossiers worden behandeld in de volgorde dat de volledige aanvragen binnenkomen bij het gemeentebestuur.

De subsidie bedraagt maximum 50 % van de uiteindelijke kosten.
Het maximumbedrag dat per werk wordt uitgekeerd bedraagt € 12.500.

Een vereniging kan maar voor 1 investeringsdossier per jaar gesubsidieerd worden.

Voor investeringen boven € 25.000 kan de gemeente zich borg stellen voor een lening die een vereniging aangaat bij een financiële instelling.

De gemeentelijke waarborg kan nooit meer bedragen dan 80% van de geplande investeringen.

Procedure

De vereniging die een aanvraag voor toelage indient, kan uitgenodigd worden door de betrokken themaraad om de werken toe te lichten. Deze geeft advies aan het gemeentebestuur met betrekking tot de aanvragen die in aanmerking komen voor betoelaging.
De uiteindelijke beslissing tot betoelaging ligt in de handen van het college van burgemeester en schepenen.
De werken waarvoor een subsidie wordt aangevraagd, mogen pas starten na de toekenning van de subsidie.
Er moeten werken gepland zijn aan de huidige of aan nieuwe lokalen/terreinen, gelegen in de gemeente Ranst en bestemd voor de erkende vereniging.
Bij de gemotiveerde aanvraag moeten minstens twee offertes gevoegd worden van erkende aannemers. Indien de vereniging met eigen vaklui de werken uitvoert, dan dienen twee offertes te worden voorgelegd van leveranciers die de nodige materialen kunnen leveren.
De werken moeten aanvangen binnen de 6 maanden nadat het project is goedgekeurd door het gemeentebestuur. Het einde van de werken moet voorzien zijn binnen de 24 maanden na goedkeuring.
De erkende vereniging moet kunnen aantonen over voldoende financiële middelen te beschikken voor de aanvang van de werken.
Er kan geen aanvraag worden ingediend door erkende verenigingen die nog een openstaande schuld hebben bij de gemeente.

Afhandeling

De helft van de toegekende subsidie voor het goedgekeurde project kan uitgekeerd worden na voorlegging van een deelfactuur van de aannemer of factuur voor levering van bouwmaterialen.
Na de voltooiing van het project, wordt dan het tweede deel van de toelage uitgekeerd. Dit tweede deel wordt berekend op basis van de bijkomende facturen en vult het eerste deel aan tot het vooropgestelde bedrag bereikt is.
De uitbetaalde subsidie kan nooit hoger zijn dan het toegekende bedrag. Als het gefactureerde bedrag lager ligt dan het geraamde bedrag, wordt de subsidie evenredig verminderd. 

Contact

Adres
Sporthal Het Loo Antwerpsesteenweg 45 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 16 uur
Naar top