Gewestelijk RUP 'Vallei van de Tappelbeek'

Dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) omvat de vallei van de Tappelbeek en is gelegen in de gemeenten Ranst en Zandhoven, meer specifiek in Broechem en Massenhoven.
Doel van het op te maken GRUP is om uitvoering te geven aan de richtinggevende en bindende bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) over de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur zoals nader uitgewerkt in de ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos in de regio Antwerpse Gordel en Klein-Brabant.

Op 17 juli 2015 heeft de Vlaamse regering, in het kader van het Economisch Netwerk Albertkanaal, beslist dat het bedrijventerrein Broechem-Ranst niet te ontwikkelen is en een herbestemming krijgt in functie van het behoud van de open ruimte.
Het als bedrijventerrein bestemd gebied omvat cultuurhistorisch en biologisch waardevol oud bos en is een overstromingsgevoelig gebied dat voorgesteld is als ‘signaalgebied’. 

Het plan legt de daarvoor noodzakelijk bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften vast op perceelsniveau. Ook landbouwgebied wordt omgezet in groengebied.

De getroffen landbouwers werden of worden in kennis gesteld van de bestemmingswijziging van agrarisch gebied naar natuur of bos. Zij kunnen tot een jaar na de inwerkingtreding kapitaalschade en gebruikerscompensatie aanvragen.
De Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Voor bijkomende informatie verwijzen we naar www.ruimtelijkeordening.be

Deel deze pagina