Gecoro

Inhoud

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) is een adviesraad voor ruimtelijke ordening in Ranst. Ze creëert een draagvlak voor het gemeentelijk beleid inzake ruimtelijke ordening en stimuleert het maatschappelijk debat over dit beleid. 

Taken

Haar belangrijkste taak is advies geven aan de gemeenteraad en het schepencollege over zaken die te maken hebben met de ruimtelike planning, zoals het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, de ruimtelijke uitvoeringsplannen, de stedenbouwkundige verordeningen... Na het sluiten van het openbaar onderzoek, bundelen en coördineren zij alle adviezen, bezwaren en opmerkingen en brengen ze een gemotiveerd inhoudelijk advies uit.

Daarnaast kan de GECORO ook advies geven aan de gemeenteraad en het schepencollege over het gemeentelijk en intergemeentelijk beleid rond ruimtelijke ordening. Dat is bijv. over het aanvragen tot verkavelingen en omgevingsvergunningen met een grote ruimtelijke impact.

Samenstelling

De raad bestaat deels uit deskundigen inzake ruimtelijke ordening of materies daarmee rechtstreeks verwant en deels uit vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen in Ranst. De gemeenteraad benoemt de leden, de plaatsvervangers en de vaste secretaris. Uit de effectieve leden wordt een voorzitter gekozen. Een mandaat van een GECORO-lid duurt zes jaar en loopt gelijk met een legislatuur van de gemeenteraad. De GECORO vergadert minstens tweemaal per jaar.

Aantal leden

De gemeenteraad besliste op 18 maart 2019 dat het ledenaantal van de GECORO wordt vastgelegd op 9 personen: 5 deskundigen en 4 leden van de maatschappelijke geledingen, waarbij minstens 1/3 van de leden van het andere geslacht moeten zijn.

De secretaris stelt van elke vergadering een verslag op dat na goedkeuring op de volgende vergadering door de voorzitter en de secretaris wordt ondertekend.

Agenda en verslagen

Contact

Adres
Site Van den Nestlaan Van den Nestlaan 110 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur & 14 tot 16.30 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 16.30 uur
Naar top