Proclaimer

Wij hebben er alles aan gedaan om onze digitale dienstverlening hier zo correct, veilig en informatief mogelijk te maken. Mochten er toch onveilige of onjuiste zaken opduiken, dan horen we dit graag.

Algemeen

Deze website werd gecreëerd in opdracht van de Gemeente Ranst, G. Peetersstraat 7, 2520 Ranst. De website en de informatie die zich erop bevindt mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden. Door gebruik te maken van deze website verbindt u er zich van rechtswege toe de gestelde gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven. Het Gemeentebestuur en OCMW van Ranst kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor technische schade die de gebruiker ondervindt bij het gebruik van de website. Het Gemeentebestuur en OCMW van Ranst zijn evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen indien deze zouden voorkomen op de website en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. 

Beheer van informatie

Het Gemeentebestuur en OCMW van Ranst leveren de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk is. Het Gemeentebestuur noch het OCMW van Ranst kunnen aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige gegevens die te vinden zijn op deze website. Mocht weergegeven informatie fouten bevatten of mocht er informatie, die de gebruiker op de website mag verwachten, ontbreken, dan engageert de dienst communicatie zich ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat het van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werd gebracht. Opmerkingen hierover kunnen worden ingestuurd onder de categorie andere. De inhoud van de website (links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door het Gemeentebestuur of het OCMW van Ranst aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van informatie

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die je op deze site vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden worden gebruikt. Wens je informatie (teksten, beelden...) te reproduceren, te bedelen of op enige andere manier ter beschikking te stellen, dan moet er eerst toestemming gevraagd worden aan het Gemeentebestuur of het OCMW van Ranst. Het Gemeentebestuur en het OCMW van Ranst en eventuele anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op deze site. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de website worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.

Links naar websites beheerd door derden

Het Gemeentebestuur en het OCMW van Ranst plaatsen ook links op de eigen website wanneer deze van nut kunnen zijn voor de surfer. Het Gemeentebestuur en het OCMW van Ranst geven geen enkele garantie over de inhoud, de informatiebronnen, de beschikbaarheid en de kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kunnen hiervoor bijgevolg niet voor verantwoordelijk gesteld worden. Het Gemeentebestuur en het OCMW van Ranst aanvaarden geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud. Als de informatie beschikbaar op doorgelinkte websites niet betrouwbaar, juist, actueel of in strijd met de wetgeving is, behouden het Gemeentebestuur en het OCMW van Ranst zich het recht de link naar de website zonder enige verwittiging te verwijderen. Problemen met links mogen altijd gemeld worden onder de categorie andere.

Het Gemeentebestuur en het OCMW van Ranst behouden zich het recht links naar externe informatie te weigeren.

Persoonsgegevens

In jouw contacten met het Gemeentebestuur verstrek je persoonsgegevens. Het bestuur neemt die op in het gemeentelijke centrale gegevensbestand. Het gemeentedecreet legt trouwens ook de registratie van elke schriftelijke communicatie tussen bestuur en klanten op. Die registratie gebeurt in overeenstemming met de privacywet en de algemene verordening van de gegevensbescherming. Je hebt het recht jouw gegevens in dit bestand in te kijken, alsook kosteloos aanvulling, schrapping en verbetering te vragen.
Je persoonsgegevens die worden verzameld tijdens de administratieve verwerking zullen enkel worden gebruikt voor de gemeentelijke dienstverlening. Deze informatie wordt niet aan derden verstrekt. Dit kan wel gebeuren met (adres)gegevens opgenomen in het Rijksregister (en het bevolkingsregister). Het gaat om zogenaamde 'wettelijke informaties' en waarbij de aanvraag moet gebaseerd zijn op een wettelijke bepaling.
Het gemeentebestuur verbindt er zich toe de wetgeving tot bescherming van persoonsgegevens nauwgezet na te leven. Deze wetgeving is beschikbaar op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Niet-toegestaan gebruik van de website

De gebruiker verbindt er zich onder andere toe:

 • De informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken.

 • Geen zodanig gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt.

 • De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon, of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.

 • De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter. Het Gemeentebestuur en het OCMW van Ranst behouden elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht.

Contactgegevens

Heb je vragen, klachten of opmerkingen over de bescherming van je persoonsgegevens?
Wij werken samen met een externe functionaris voor gegevensbescherming (data protection officer, kortweg DPO). Deze helpt je graag verder, bij voorkeur per mail:

 1. Stuur een mail met je verzoek naar: privacy@ranst.be
 2. Stuur een brief met je verzoek naar:
    KiNA (t.a.v. DPO Gemeente en OCMW Ranst)
    Antwerpsesteenweg 503
    2390 Malle
Laatst aangepast op: 21-03-2024 om 9.36
Naar top