Doelstellingen, principes en bouwstenen verkeersstudies

Doelstellingen

Uit de bevraging in 2019 en het project Veerkrachtige Dorpen bleek dat veel inwoners vragende partij zijn om de dorpskernen op te waarderen met meer groen en minder (druk) verkeer.

Gemeente Ranst wil met dit circulatieplan het persoonlijk gemotoriseerd vervoer afbouwen en meer kansen geven aan de actieve weggebruikers en het openbaar vervoer. Dit verbetert de verkeersveiligheid. Metingen in de zone 30 tonen aan dat er te snel gereden wordt. De scholen ervaren de huidige situatie als gevaarlijk.

De gemeenteraad keurde het reglement al goed om binnen de bebouwde kom de zone 30 in te voeren in straten zonder fiets- of voetpad.

Voor de opmaak van het circulatieplan maakte een studiebureau een analyse van de bestaande toestand in Ranst en Emblem. Er werd ook een overzicht gemaakt van de knelpunten en mogelijke maatregelen die we zouden kunnen nemen, op korte en op lange termijn.

Onderaan de pagina kan je het hele rapport raadplegen.

Meer weten over de verkeersstudie in Emblem?

Meer weten over de verkeersstudie in Ranst?  

Principes en Bouwstenen

Verkeersleefbaarheid

De verkeersleefbaarheid wordt bepaald door de wegencategorie met bijhorende aangepaste inrichting en het aantal voertuigen per uur per rijrichting, ook uitgedrukt in personenauto-equivalent (pae) per uur per rijrichting. Dat getal geeft aan hoeveel ruimte een gemotoriseerd voertuig inneemt in vergelijking met een personenauto. Zo staan een auto en een bestelwagen voor 1, een vrachtwagen en een bus voor 2. Stel dat per uur elk van deze voertuigen één keer door de straat rijdt, dan heeft die straat een waarde van 6 pae/uur.

Duurzame mobiliteit

Dit mobiliteitsplan streeft naar duurzame mobiliteit volgens het STOP-principe: Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, Personenwagen. Er wordt dus zoveel mogelijk ingezet op de actieve weggebruikers en het openbaar vervoer. Het persoonlijk gemotoriseerd vervoer wordt afgebouwd.

Doel is om te komen tot een gemeente op maat van de mensen en niet op maat van het gemotoriseerd verkeer. Dit hangt natuurlijk samen met gedragsverandering van de weggebruikers. Om dit te verwezenlijken, spelen zowel ingrepen als sensibilisatie een belangrijke rol.

Actieve weggebruiker

Een verblijfs- of woongebied is niet geschikt voor doorgaand verkeer. Bepaalde ingrepen kunnen ervoor zorgen dat het doorgaand verkeer wordt verhinderd om door een woongebied te rijden. Denk bijvoorbeeld aan een verlaging van de snelheid in woongebieden en het behoud van een hogere snelheid op de doorgangsweg, als de verkeersveiligheid dit toelaat.

Als er bijvoorbeeld geen apart fietspad is, wordt de snelheid omwille van de verkeersveiligheid bij gemengd verkeer ook op de doorgangsweg verlaagd. Het doorgaand verkeer rond de woongebieden langs een aangepaste weg leiden, is dan de ideale optie.

Circulatiemaatregelen

Om woongebieden veiliger, leefbaarder en rustiger te maken, zijn er circulatiemaatregelen nodig. Dit zijn bijvoorbeeld enkelrichtingsstraten waar fietsers wel in beide richtingen mogen fietsen, een knip of filter (paaltjes, tractorsluis …), tonnagebeperkingen om bepaalde types voertuigen te weren …

Als het verkeer niet meer door het woongebied kan rijden, zal een bewoner in het woongebied moeten omrijden met de wagen om de andere kant te bereiken. De betere en snellere optie is dan om je te voet of met de fiets te verplaatsen. Op langere trajecten waar je de wagen wel voor neemt, zal de afstand van het omrijden verwaarloosbaar zijn ten opzichte van je hele verplaatsing. 

Woonerf

Een woonerf vraagt een aangepaste inrichting. De maximaal toegelaten snelheid bedraagt er 20 km/u. Spelen op de openbare weg is er toegelaten. Bestuurders van voertuigen mogen voetgangers niet in gevaar brengen en hinderen. Ze moeten voor hen stoppen en dubbel voorzichtig zijn voor spelende kinderen. Voetgangers mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren.

In een woonerf mag je enkel parkeren op de afgebakende parkeervakken aangeduid met markeringen of borden met de letter P.

Schoolstraat

Een schoolstraat kan in de nabijheid van de school ongeveer 20 minuten afgesloten worden bij de start en/of het einde van de schooltijd. Gemotoriseerde voertuigen zijn dan niet toegelaten, behalve prioritaire voertuigen. Zo wordt de directe schoolomgeving autovrij gemaakt, wat veiliger is voor kinderen en ouders.

Downloads

Contact

Adres
Site Van den Nestlaan Van den Nestlaan 110 , 2520 Ranst
Tel.
Naar top