Burgemeester

De burgemeester is het hoofd van de gemeente. Als vertegenwoordiger van de regering en van de provinciale overheid bij de gemeente, voert hij de wetten en besluiten uit van de hogere overheden. Hij zit het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau van het OCMW voor en is ook hoofd van de plaatselijke politie. Hij is onder meer belast met het uitvoeren van de politieverordeningen, de handhaving van de orde, het houden van de registers van de burgerlijke stand en het uitvaardigen van politiereglementen in geval van hoogdringendheid.

Ben je het niet eens met een beslissing, dan kan je klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid via deze link

Naar top