Bronbemaling

Bronbemaling melden

Bij bronbemaling wordt plaatselijk grondwater opgepompt en afgevoerd om tijdelijk of permanent het grondwaterpeil te verlagen. Maar de grondwaterstand in Vlaanderen is al laag tot heel laag. Bij langdurig droog en warm weer wordt het probleem alsmaar groter.

Gevolgen beperken

Om de gevolgen van bemalingen op de omgeving maximaal te beperken, is het belangrijk om in te zetten op het voorkomen van bemaling. Is bemaling toch nodig, dan wordt deze periode best zo kort mogelijk gehouden en moet het bemalingswater bij voorkeur terugkomen, infiltreren of hergebruikt worden in plaats van geloosd.

Het terugkomen en infiltreren van het opgepompte water genieten de voorkeur. Het bemalingswater kan ook op de werf of elders gestockeerd worden, of rechtstreeks naar grote verbruikers in de omgeving gebracht worden. Denk aan landbouwers, sportverenigingen… die water nodig hebben om hun veld te besproeien.

Enkel wanneer terugkomen, infiltreren of hergebruiken niet haalbaar is, mag het bemalingswater geloosd worden.

Bemaling = vergunning aanvragen

Bronbemaling moet je altijd melden in het omgevingsloket en bij lozing in de riolering moet je ook een vergunning bij Aquafin aanvragen. Vraag je aannemer om niet langer en dieper op te pompen dan strikt noodzakelijk is.

Contact

Adres
Site Van den Nestlaan Van den Nestlaan 110 , 2520 Ranst
Tel.
Naar top