Bosgroep Antwerpse Gordel vzw

Alle leden zijn bosbeheerders van één of meerdere bossen gelegen in het werkingsgebied van de vereniging. De gemeente en het OCMW zijn eigenaar van een aantal bossen in het werkingsgebied.

De vereniging heeft tot doel:

 • het stimuleren van een duurzaam bosbeheer met als richtinggevend kader de criteria duurzaam bosbeheer
 • het op elkaar afstemmen en coördineren van de beheerdoelstellingen en –maatregelen voor de bossen van de verschillende bosbeheerders
 • de samenwerking inzake bosbeheerwerken verbeteren en het op elkaar afstemmen van deze werken
 • de organisatie van de houtwinning, de verkoop van hout en het verkrijgen van alternatieve inkomsten verbeteren
 • het recreatieve medegebruik verbeteren door de openstelling van de bossen op elkaar af te stemmen op vraag van de bosbeheerder
 • de organisatie van de bosarbeid verbeteren, met inbegrip van het welzijn op het werk en van werkgelegenheidsinitiatieven
 • het op elkaar afstemmen, wat de bossen betreft, van de gebiedsgerichte terreinvisies uit andere beleidsdomeinen, zoals onder meer de jacht, het visbeheer, de recreatie, het natuurbehoud, de landschapzorg, de waterbeheersing en de waterwinning
 • het stimuleren van de responsabilisering van de bosbeheerders
 • het invullen en verbeteren van de ecologische functie op het niveau van de bosgroep
 • bij de functie-invulling van de betrokken bossen, rekening houden met de behoeften van de lokale gemeenschap en de bosgebruikers
 • het nemen van bijzondere initiatieven die de toetreding van de bosbeheerders van kleine boseigendommen bevorderen
 • in voorkomend geval, zich actief richten op de realisatie van de doelstellingen en maatregelen van het natuurrichtplan, conform de artikelen 48 en 50 van het decreet van 21 oktober 1997 inzake het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. Het beheer is daarvoor verantwoordelijk.
 • het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor duurzaam bosbeheer.

Bijkomende informatie:http://bosgroepen.be/antwerpsegordel

Naar top