Gemeentebelasting - bezwaar

Inhoud

Indien je niet akkoord gaat met de berekening van de belasting op je aanslagbiljet, kan je hiertegen bezwaar indienen.

Het bezwaar moet schriftelijk ingediend worden en gericht zijn aan het college van burgemeester en schepenen, Gustaaf Peeterssstraat 7 te 2520 Ranst.

Voorwaarden

  • Het bezwaar moet gemotiveerd zijn
  • Je moet het indienen binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
  • Wil je gehoord worden? Dan moet je dit uitdrukkelijk vermelden in het bezwaarschrift.

Afhandeling

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt met een aangetekende brief verstuurd.

Je kan een beroep instellen tegen deze beslissing bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen

De termijn voor het indienen van een beroep bedraagt drie maanden na de kennisgeving van de beslissing. Wanneer het beroep niet binnen die termijn is ingediend, is de beslissing van het college van burgemeester en schepenen onherroepelijk.

Downloads

Contact

Adres
Administratief centrum Gustaaf Peetersstraat 7 , 2520 Ranst
Tel.
Naar top